Ангелина Борисова

About Ангелина Борисова

Магистър – счетоводител с фокус корпоративно счетоводство, ефективно финансово управление на стартиращи компании, управление на бизнес представяне за действащи бизнес единици. Занимава се с преподавателска и консултантска дейност. Ръководи екип от 18 счетоводителя в офисите ни в София и Бургас.

Регистрация по ЗДДС в срок от 7 дни

Считано от 01.01.2018г. срокът за подаване на Заявление за регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000 лв. за 12 последователни месеца или по-малко е вече 7 дни от изтичане края на месеца, през който оборотът е достигнат.

За 2017г. този срок бе 14 дни.

Особено внимание се отделя на предприятията, които са достигнали прагът за регистрация за период не по-дълът от 2 последователни месеца, тъй като за тях критериите биват завишени и срокът е 7 дни от датата на достигане на оборота. С прости думи това означава, че Заявлението е задължително да бъде подадено в същият месец или в следващия ако срокът от 7 дни преминава в следващият месец.

Това регламентира обновеният от чл. 96 от ЗДДС.

Задължителна регистрация

Чл. 96. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Регистрация по ЗДДС в срок от 7 дни2019-07-08T20:37:46+00:00

Годишна отстъпка при подаване на декларация по чл. 50 за доходи на физически лица

През 2018г. има промяна в ползването на отстъпка от данъка при подаване на годишна декларация на ф.л.

Тази отстъпка вече ще може да се ползва от лицата подали декларация по електронен път до 31-ви януари 2018г., като данъкът трябва да е внесен в пълен размер в същият срок и у лицата да не фигурират задължения към хазната.

 

Чл. 53 ал. 6 от ЗД ДФЛ

Срок и начин за подаване на годишната данъчна декларация

Чл. 53 (6) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.

Годишна отстъпка при подаване на декларация по чл. 50 за доходи на физически лица2019-06-11T10:19:13+00:00

Минималната работна заплата е 510 лв. от 01.01.2018г.

Считано от 01-ви януари 2018г. минималната работна заплата се повишава на 510 лв. За 2017г. този размер бе 460 лв. Увеличението засяга минималните възнаграждения във всички икономически дейности и длъжности, а също така и часовата ставка, която е неизменно свързана с начисленият месечен доход.

Всеки един работодател е задължен да увеличи възнагражденията на служителите, които работят на минимална ставка без да е необходимо да се подписва нов договор. Увеличението е законово регламентирано и не подлежи на договаряне между страните. Сумата се отнася за пълен работен ден от 8 часа при 5-дневна работна седмица.

Съгласно чл. 118 ал. 3 от КТ работодателят има правото при увеличение на възнаграждението да извърши това едностранно.

Минималната работна заплата е 510 лв. от 01.01.2018г.2019-07-21T17:36:02+00:00

11 стъпки за анализ на конкуренцията при стартиращи компании

Анализът на конкуренцията е необходим етап от правенето на бизнес и може да помогне на всеки да осъзнае собствените си грешки, разминаване с пазара, неточна преценка за потребителите, пропуски в бизнес плана или появата на нови „непокрити“ от конкуренцията потребности. Добре е да се извършва периодично, като честотата зависи от динамиката на конкретния пазар.

   Ето някои от основните параметри на анализът на конкуренцията, които трябва да изясните за себе си:

 1. Каква е структурата на пазара? Много на брой конкуренти с малък дял или обратно – малко конкуренти с голям дял?
 2. Могат ли да се откроят монополисти и как се е стигнало до там?
 3. Какъв е основният бизнес модел сред конкурентите? Как генерират стойност?
 4. С какъв марж работят конкурентите? С какви пари генерират един лев печалба?
 5. В този бранш е по-важен капитала или е по-важен човешкият ресурс? Може ли да се направи такава преценка?
 6. А вие на какво разчитате във вашия бизнес? Кои са ключовите фактори, които са носели успех до този момент?
 7. На какъв принцип навлезлите на пазара се разрастват и в какъв среден времеви период? Има ли високи бариери на входа на бизнеса, т.е. навлизането е ограничено по определени причини? Мащабното разрастване цел ли е на преобладаващата част от конкурентите или предпочитат да бъдат „малки“?
 8. Съществуват ли „неписани бариери“ на входа на бизнеса? Направете проучване.
 9. Какви са основните видове предлагани продукти от конкурентите? Направете паралел със собствените си продукти.
 10. Какви са основните методи на ценообразуване от конкурентите? Направете паралел със собственото си ценообразуване. Има ли как да се изгради модел, от който клиентите ще бъдат по-доволни?
 11. Съществуват ли потребности на основната таргет група, които никой конкурент не е „покрил“? Ако отговорът е „Да“, какво ще направите по въпроса?
11 стъпки за анализ на конкуренцията при стартиращи компании2019-07-08T14:56:19+00:00

5 прости правила на управлението

1. Трябва да знаете какво е това, което управлявате

Липсата на адекватно отношение, знания и информация за бизнеса са фатални.

2. Трябва да познавате в дълбочина психиката на участниците на пазара

Клиенти, контрагенти, партньори – какви са техните желания, мотивация, финансови възможности?

3. Трябва да познавате психиката на тези, които биха работили за вас

Какви хора са това? Какво искат от живота? А от работодателят си?

4. Трябва да знаете на какво точно залагате в бизнеса: капитал, стратегия, и двете?

Според възможностите си определете основната линия на поведение, към която ще се придържате, тъй като всички решения които взимате и идеи, които оценявате ще се спускат по тази писта. Постоянството и единството в действията често са по-важни от това „да направиш удар“.

5. Трябва да гледате в бъдещето и да имате план за развитието в поне няколко варианта.

Много рисковано е да залагате на една карта, затова заложете на няколко. Не е важно да се привързвате към определени идеи или проекти, а да уловите попътния вятър и там където потръгне да акцентирате, а ако не потръгне да смените посоката веднага и без емоции.

5 прости правила на управлението2019-07-08T14:55:20+00:00

Финансов мениджмънт за стартиращи компании: 3 прости правила

Управлението на парите на старта е сложна задача, още повече ако ги няма. От опит мога да кажа, че дори да имате свободни пари за инвестиране, разходите така те връхлитат, че винаги си в недостиг на средства. Можем, обаче, да направим така, че паричният поток да работи максимално в наша полза, ако съобразим следното:

1. Направете план за разходите през първите 6 месеца и заделете поне още 25%

Опитайте се за включите всичко за бизнеса „от първа необходимост“ в рамките на постоянните и променливите разходи, като винаги ще има невключени или напредвидени разходи, без възможност да бъдат избегнати. Ето защо, заложете очаквано завишение на необходимите средства, което ще варира според сферата на бизнеса, в който ще оперирате, но нека бъде поне 25%.

2. Направете план за приходите през първите 6 месеца и оставете като рискови поне 25%

За приходите се отнася същото правило. Опитайте да направите план за приходите, като неизменно с тях следва да се направи и план за входящия паричен поток или тази част от приходите, която ще съберете. Заложете поне 25% разлика между приходи и паричен поток, като имайте предвид, че в някой бизнеси в определен времеви интервал тази разлика стига до 100% или нито една стотинка не е събрана, докато разходите текат с всяка секунда от съществуването на компанията. 

3. Направете план за оборотните пари и заложете разминаване между входящи и изходящи парични потоци от самото начало

Следващ момент е синхронизирането на приходите и разходите във времето. Както разходите, така и приходите имат 2 основни измерения – сума /количество на парите/ и падеж /вид качество на парите/. Имате определена величина на задълженията и постъпленията и точно определено време, през което трябва да платите или получите пари. Всички тези плащания ще бъдат в идеален синхрон, ако винаги сте получили пари преди да се налага да плащате, казано на прост език. В практиката това, разбира се, не е така или дори е много далеч от този модел, ето защо в цялостния план за паричния поток, който трябва задължително да имате, заложете определено отклонение на входящи и изходящи потоци и потърсете оборотни пари по възможност на добра цена.

Финансов мениджмънт за стартиращи компании: 3 прости правила2017-06-28T17:52:59+00:00

Услуги по електронен път в ЕС

Предоставянето на услуги, които се извършват по електронен път и получателите са установени в държава от Европейския съюз е дейност, която се развива и тепърва ще набира все по-голяма сила. От началото на 2015 г. такива услуги за целите на ДДС се третират по особен начин и трябва да бъдете внимателни дали случайно не предоставяте такива услуги?

А те могат да бъдат:

 • Доставка на интернет адрес, уебхостване, дистанционно поддържане на програми и оборудване;
 • доставка на образи, текст и информация и предоставяне на бази данни;
 • доставка на музика, филми и игри, включително игри на шанса и хазартни игри, и политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и мероприятия;
 •  доставка на дистанционно обучение;
 • доставката на дигитални продукти, вкл. софтуер и промени или актуализиране на софтуер;
 • услуги, които осигуряват или подпомагат присъствие за стопански или лични цели в електронна мрежа като интернет пространство или интернет страница;
 • услуги, които се генерират автоматично от компютър чрез интернет или електронна мрежа, в отговор на специфично подаване на данни от получателя;
 • възмездно прехвърляне на правото на предлагане за продажба на стоки или услуги на интернет страница, функционираща като пазар онлайн, на който потенциалните купувачи правят офертите си посредством автоматизирана процедура и на който страните се уведомяват за продажбата с електронно съобщение, генерирано автоматично от компютър;
 • информационни пакети за интернет обслужване (ПИО), в които телекомуникационният компонент е съпътстваща и подчинена част (например пакети, които включват не само интернет достъп, а и други елементи, като страници, даващи достъп до новини, информация за времето или за пътувания; игри; поддържане на интернет пространство; достъп до онлайн бази данни и прочие).

Кое е различното? При предоставяне на услуги на физически лица от ЕС една фирма, регистрирана по ЗДДС  начислява 20% данък в България, така сякаш услугата е извършена у нас, тъй като клиентите нямат данъчен номер за целите на ДДС в другата държава членка. При предоставяне на услуги, извършвани по електронен път, обаче, фирмата още с първата доставка трябва да се регистрира по системата МОСС в България /“Съкратено обслужване на едно гише“/, да начислява съответното ДДС за всяка държава по отделно и да го внася в нейния бюджет. Тази система представлява правната рамка, която регулира предоставянето на услуги на ф.л. в ЕС. При това праг не съществува. Може да продадете софтуерна услуга на Ханс от Германия за 5 евро, но от тях ще трябва да внесете немското ДДС и да подадете заявление за регистрация до 10-то число на месеца, следващ месеца на извършване на тази доставка, в България.  Освен това, ако изпуснете този срок, ще се появи задължение за регистрация по ДДС в  другата държава и ако следваме примера, това е Германия.

Положителното, определено е, че от България може да администрирате продажбите си към физически лица в цяла Европа при улеснена процедура и спестени разходи за счетоводство във всяка държава по отделно.  Това е много удобно за фирмите с много продажби. За малките фирми, които имат няколко малки доставки на година за незначителна стойност, процедурата е сложна и скъпа, което не отменя задължението им за регистрация.

Услуги по електронен път в ЕС2017-06-16T09:41:27+00:00

Удостоверение за местно лице

Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава, когато имате нужда да докажете обстоятелството през държава различна от България.

Удостоверението за местно лице удостоверява качеството „местно лице“:

 • по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ/ чл. 3, ал. 1 от ЗКПО;
 • по смисъла на конкретна СИДДО между Република България и чужда държава;
 • за текущата или за приключила данъчна година;


Кое физическо лице е местно според  ЗДДФЛ?

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

1. което има постоянен адрес в България, или

2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или

3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или


Кое юридическо лице е местно според ЗКПО?

Местни юридически лица са:

1. юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство;

2. дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български регистър.

За издаване на удостоверение за местно лице е необходимо да се подаде искане в съответната териториална структура на НАП по регистрация на лицето (компетентна структура на НАП). Удостоверението за местно лице се издава в 7-дневен срок, когато искането е подадено в компетентната структура на НАП и в 14-дневен, когато искането е подадено в друг офис, различен от този по постоянен адрес. Издадените документи могат за бъдат получени лично от задълженото лице, от надлежно упълномощено лице или по пощата на посочен от лицето в подаденото искане адрес за кореспонденция в страната.

Удостоверение за местно лице2017-06-14T17:57:59+00:00

Продажби през онлайн магазин

Онлайн търговията бележи значителен ръст в България, а и в световен мащаб. Търговците стават все по-отговорни към клиента, а клиентът – все по-отворен да ползва по-голям набор от стоки и услуги онлайн.

Много въпроси изникват във връзка с данъчното третиране на онлайн търговията, по които ние искаме да дадем яснота.

1. Има ли разлика в данъците между това да имам физически магазин и онлайн магазин?

Не, няма. Като изключим, че стоката се транспортира до клиента, вместо той да присъства реално във вашия физически магазин, притежаването на онлайн магазин е свързано със същите административни задължения както и притежаването на физически такъв/изключваме администриране на обекта/. Счетоводно и данъчно има разлика до толкова до колкото по-различният характер на операцията би могло да доведе до различно третиране. При физическият магазин продавате от стационарен обект и това канализира сделките в една форма. При онлайн търговията имате много повече възможности да реализирате сделки от различен характер.

2. А специално за целите на ДДС има ли разлика в облагането на онлайн търговията?

Не, няма такава  разлика.

3. Мога ли да извършвам онлайн търговия и да не съм регистриран по ДДС?

Да, можете.

4. Ако продавам стока на физически лица в и извън ЕС трябва ли да се регистрирам задължително по ДДС?

Не, не трябва. Съгласно чл. 17 ал.2 от ЗДДС доставката е с място България, ако изпращате стоката от България. Това означава, че сте задължени да се регистрирате при натрупване на оборот от 50 000 лв. за 12 последователни месеца що се касае до продажбите.

5. Задължен ли съм да издавам фактури на физически лица?

Не, не сте. За доставки, по които получател е данъчно незадължено физическо лице, можете да не издавате фактура съгласно разпоредбата на чл. 113 ал.3 т.1 от ЗДДС.

6. Задължен ли съм да издавам касови бележки на физически лица, които изпращат парите през PayPal?

Не, не сте. При получаване на плащания през PayPal не сте длъжни за издавате касови бележки поради това, че е регистриран доставчик на платежна услуга по Закона за платежните услуги и платежните системи. Според чл.3 ал.1 от Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти при получаването на плащания през регистиран доставчик на платежна услуга не сте задължени да издавате касови бележки.

7. Задължен ли съм да издавам касови бележки при плащания чрез пощенски паричен превод?

Не, не сте. Тук важи хипотезата от т.6. Според чл.3 ал.1 от Наредба Н-18 за регистиране и отчитане на продажби в търговски обекти при получаването на плащания през пощенски паричен превод чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги не сте задължени да издавате касови бележки.

8. Мога ли да купувам стока от Китай и да не съм регистриран по ДДС?

Да, можете. Платеният данъчен кредит на митница, обаче, няма да бъде приспаднат. Считайте го ката част от себестойността на стоката.

9. Мога ли да купувам стока от ЕС и да не съм регистриран по ДДС?

Да, можете, но само на стойност до 20 000 лв. за една година.

10. Възможно ли е  да ми се наложи да се регистрирам по ДДС на други основания освен за оборот от 50 000 лв. за 12 месеца?

Да, възможно е. Много търговци не са на ясно с останалите хипотези за задължителна регистрация.

За онлайн търговията е много вероятно да използвате услуги от или извън ЕС, особено ако се рекламирате в Google или FB. При тези услуги получателят самоначислява ДДС с протокол и възниква задължение за задължителна регистрация по чл. 97а от ЗДДС.

Друга възможност е при покупки на стоки от ЕС. Имате право да правите вътреобщностни придобивания /ВОП/ до 20 000 лв. без да бъдете регистриран по ДДС.

Продажби през онлайн магазин2017-06-14T18:04:01+00:00

Трябва да се регистрирам по ЗДДС, защото се рекламирам във Facebook?

Във връзка с големите мащаби на извършваната реклама във Facebook, вкл. от фирми, които нямат регистрация по ЗДДС, решихме да дадем светлина по случая.

Не е важно дали ще рекламирате за 3 или за 300 долара. Много клиенти смятат, че сумата, която често е действително незначителна, е водеща при определяне необходимостта от регистрация. Това не е така. При получаване на услуга от данъчно задължено лице с регистрация в ЕС /регистрацията на Facebook в Ирландия/, вие сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС в 7-дневен срок преди данъка по доставката да бъде изискуем.  Макар ползваната услуга да е разход за фирмата, ДДС трябва да бъде начислен в България с протокол. При тази операция данъчен ефект за дружеството няма да има,  т.е. при наличието на ДДС едновременно в покупките и продажбите на фирмата, няма да имате резултат за внасяне в бюджета на основание тази сделка, но сте длъжни да имате регистрация по чл. 97а от ЗДДС. На основание чл. 21 ал.2 доставката се облага в България.

Затова дори незначителната сума за реклама във социалната мрежа Facebook провокира задължение за регистрация. Истината е че за болшинството от малките фирми регистрирането по закона ще бъде свързано единствено с разходи и утежняване на счетоводната отчетност, поради което им препоръчваме да бъдат внимателни.

Трябва да се регистрирам по ЗДДС, защото се рекламирам във Facebook?2017-06-14T18:04:32+00:00