1. Договор със служба по трудова медицина;
  2. Книга за първоначален, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж на персонала . Заповеди и програма за инструктаж ;
  3. Досиета по действащи и прекратени трудови договори. Ведомости за работни заплати
  4. Регистър на издадени трудови книжки;
  5. Книга за извънреден труд;
  6. Форма 76;
  7. Вътрешни правила за работна заплата;
  8. Правилник за вътрешен трудов ред;
  9. Декларация чл. 15 от ЗБУТ;
  10. График за отпуски, за работа и работно време;
  11. Други: Договор за обслужване на електрически съоръжения (ако ел. съоръженията в предприятието се обслужват от външна фирма). В случай, че имате собствен електротехнически персонал сте задължени да предоставите списък с лицата, както и документи за защитена квалификационна група по електрическа безопасност. Необходимост е и наличието на списък с длъжностите които са изложени на риск при работа с електрически ток.

При сключен договор със служба по трудова медицина тя  извършва и изготвя следните документи и дейности:

– оценка на риска по работни места и длъжности;

– програма за намаляване или отстраняване на риска;

– обучение на служител,който ще провежда първоначалния инструктаж на всеки новопостъпил служител;

– правилник за вътрешния трудов ред;

– инстукции за безопасност при работа с машини или съоръжения;

– разработване на физиологичен режим на труд и почивка за работниците;

– протоколи от измервания на работната среда;

– провеждане на ежегодни профилактични прегледи на наетите лица;

– изготвяне на декларация по чл. 15 от ЗБУТ

 

Какво е нужно да съдържат трудовите досиета:

– трудов договор и справка от НАП за прието уведомление по чл. 62.

– служебна бележка за проведен начален инструктаж за безопасни усложия на труд;

– длъжностна характеристика;

– молба и заповед за рарешаване на отпуск;

– допълнителни споразумения и справки от НАП за подадени уведомления към споразуменията (ако се налага);

– декларация за банкова сметка в случай, че възнаграждението не се изплаща в брой;

– декларация от работника  за непредставяне на трудова книжка при започване на работа;

– медицинско свидетелство;

– декларация за съгласие за предоставяне на лични данни;

– заповед за прекратяване на трудоправоотношение с работника;

– приемо-предавателен протол за получаване на оформена трудова книжка.

Всички документи трябва да са задължително подписани на посочените места от съответния работник или служител и работодател или управител.