Годишен финансов отчет на фирма

Автор: Публикувано: 21/06/2021Актуална към: 02/03/2023
Anagami / Данъчно законодателство / Годишен финансов отчет на фирма

В чл. 53, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) е заложено, че търговецът е длъжен да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен финансов отчет (ГФО). За конкретното изготвяне и съдържание на отчета се прилагат разпоредбите на глава трета от Закона за счетоводството (ЗСч). ГФО се съставя от лица, които отговарят на условията на чл. 18 ЗСч и се наричат съставители. Последните удостоверяват, че информацията в ГФО е вярна, точна и пълна в съответствие със съответните счетоводни стандарти и нормативна уредба. Отчетът се изготвя на български език и в хиляди левове.

Законовият срок за съхраняване на този документ е 10 години. Ако това изискване не бъде спазено, дружество подлежи на санкция, съгласно ЗСч.

Изготвеният ГФО подлежи на публикуване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно чл. 92, ал. 3 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) заедно с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността (ГОД).

Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО, ГОД не подават данъчно задължените лица, които  не са извършвали дейност през годината и не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.

По силата на препращащата норма на § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО, съдържанието на ГОД е определено в разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (ЗС), а именно: ГОД съдържа статистически справки и счетоводни документи.

Редът, начинът и сроковете за представяне на данните се определят със съвместна заповед на председателя на Национален статистически институт (НСИ) и изпълнителния директор на Национална агенция за приходите (НАП), които се обнародват в „Държавен вестник“ (чл. 20, ал. 5 от ЗС). Образците на формулярите на ГОД за съответната година се утвърждават със съвместна Заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП.

Лицата, които следва да изготвят ГОД са разделени, както следва:

 • Нефинансови предприятия, несъставящи баланс. Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от ЗСч са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2020 г., а също и от физическите лица по чл. 20, ал. 3 от ЗС, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2021 г. и ЗДДФЛ.
 • Нефинансови предприятия, съставящи баланс. Този ГОД се изготвя от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от ЗС.
 • Застрахователи;
 • Инвестиционни предприятия;
 • Пенсионноосигурителни дружества;
 • Пенсионни фондове;
 • Предприятия с нестопанска цел (фондации, сдружения, църкви, политически партии и др.) ;
 • Предприятия с ликвидация или в несъстоятелност;
 • Бюджетни дружества;
 • Банки.

Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2020 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят ГОД, подават декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация (за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец) на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство с декларация (Приложение № 11) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“), на е-mail или на хартия в съответната териториална структура на НСИ.

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2020 г., но са длъжни да представят ГОД за 2020 г., съгласно чл. 20 от ЗС, подават отчета единствено в ИС „Бизнес статистика“ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител. Това се прави еднократно само за първата календарна година, за която фирмата не е осъществила дейност.

Формулярите на ГОД за 2020г. могат да бъдат набавени на следния линк:

https://www.nsi.bg/bg/content/18712/basic-page/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-2020

ГОД се подава  към НСИ по един от следните начини:

 • По електронен път чрез квалифициран електронен подпис (КЕП);
 • По електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК) за определени данъчно задължени лица;
 • На хартиен носител за лица по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на додаване на съответната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ без регистрация като ЕТ.

Подаването на ГОД с КЕП или ПИК към НСИ следва да е приключило преди входирането на годишната данъчна декларация (ГДД) към НАП.

Съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ, в общия случай срока за обявяване на ГОД е 30 юни на годината, следваща годината, за която е изготвен отчета. Изключение се прави за предприятията, които консолидират съгласно Глава три, Раздел IV от ЗСч. Те подават своите отчети до 30.09 на годината, следваща годината, за която е изготвен отчета.

Данъчно задължените лицата, които не подадат ГОД в рамките на законно установения срок, подлежат на санкция.

Актуално към: 21.06.2021 г.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: