Как се изчисляват авансови вноски за корпоративен данък?

Автор: Публикувано: 30/04/2020Актуална към: 02/10/2023
Anagami / Данъчно законодателство / Как се изчисляват авансови вноски за корпоративен данък?

В Закона за корпоративната подоходно облагане (ЗКПО) са определени обектите на облагане, данъчната основа, размера на данъка, начина на деклариране, сроковете и др. Обстоятелствата, свързани с подаването на декларации и внасянето на авансови вноски за корпоративен данък са изяснени в чл.83 – чл.91а.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на данъчно задълженото лице за текущата година.

Месечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната превишават 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. По-конкретно това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.
Новоучредените в резултат на преобразуване дружества правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година.

Тримесечни авансови вноски могат да правят и лицата, които са освободени от авансови вноски като в този случай те следва да прилагат съответните разпоредби за определяне, внасяне и деклариране, но по отношение на тези лица не се прилага санкционната лихва по чл. 89 от ЗКПО.

Авансови вноски не правят:

1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за за годината преди предходната не превишават 300 000 лв.;

2. Новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Стойността на месечните и тримесечните авансови вноски се определя по реда на чл. 86 и чл. 87 от ЗКПО. Прилагат се следните формули:

АВ(месечна)= ПДП/12 х ДС;

АВ(тримесечна)=ПДП/4 х ДС,

където:

– АВ – Авансова вноска;

– ПДП – Прогнозна данъчна печалба за текущата година;

– ДС – Данъчна ставка на корпоративен данък.

Националната агенция за приходите е изготвила единен образац на декларация във връзка с авансовите вноски, с който:

1. Декларира се видът и размерът на авансовите вноски за текущата година (чл. 87а от ЗКПО).

2. Извършват се промени (увеличение и намаление) на размера на декларираните авансови вноски (чл. 88 от ЗКПО)

Сроковете за деклариране са следните:

От 01 март до 15 април на текущата година – за деклариране съгласно чл. 87а от ЗКПО на вида и размера на авансовите вноски за текущата година.,

В срок до 15 ноември – лицата могат да подават декларация съгласно чл. 88 за промени на авансовите вноски. Промените на вноските може да се ползват едва след нейното подаване. Важно е да се има предвид, че за да се ползва намаление или увеличение на месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември, декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски.

При първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски от новоучредени в резултат на преобразуване дружества декларацията следва да бъде подадена в срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска след преобразуването.

Сроковете за внасяне на авансовите вноски са следните:

Месечни авансови вноски – за месеците януари, февруари и март – до 15 април, за месеците от април до ноември – до 15-о число на текущия месец, а за месец декември – до 1 декември;

Тримесечни авансови вноски – за първо и второ тримесечие – до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие – до 1 декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Следва да се има предвид, че когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 25% се дължи лихва (чл.89, ал.1 ЗКПО). За целта се попълват данни в част V “Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък“ на Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, редове 26.х, 27.х.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: