Какво ново в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ от 01.01.2024 година?

Автор: Публикувано: 16/01/2024Актуална към: 13/01/2024
Anagami / Данъчно законодателство / Какво ново в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ от 01.01.2024 година?

В тази статия разглеждаме някои от промените в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, които влизат в сила от 01.01.2024 година.

            1. В чл. 27 ал. 6 е прецизиран начина на определяне на преките разходи при едновременно използване на стоки и/или услуги за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице и за независима икономическа дейност.

В тези случаи данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност.

            2. Създаден е нов чл. 57е относно отсроченото плащане на ДДС при централизирано оформяне при внос на стоки, съгласно който:

Отсрочено плащане на данъка при централизирано оформяне при внос на стоки може да се прилага от данъчно задължено лице, което притежава разрешение за централизирано оформяне на стоки, издадено при условията и по реда на митническото законодателство на Съюза и към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:

  • притежава идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, издаден в страната, и този номер е вписан в разрешението за централизираното оформяне на стоки;
  • притежава разрешение за отсрочено плащане на вносни мита, издадено или съгласувано от митническите органи в страната при условията и по реда на митническото законодателство на Съюза.

            Редът за деклариране и начисляване на ДДС с отсрочено плащане при централизирано оформяне при внос на стоки е определен в чл. 57ж, а редът за плащане на данъка при прилагане на отсрочено плащане на данъка при централизирано оформяне при внос на стоки е определен в чл. 57з.

            3. Направена е поправка в текста на чл. 71 т. 3 от ЗДДС, съгласно който: Лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато е изпълнило едно от следните условия:

  • притежава митнически документ за внос, в който лицето е посочено като вносител и документ, копие от документ или документ, доказващ че данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 – в случаите на внос по чл. 16.

            С този текст е допусната възможността фактът, че ДДС е платен, да се докаже и с документ, копие от документ или документ, доказващ че данъкът е внесен.

            4. В чл. 79 относно корекция на ползван данъчен кредит за стока или услуга събитията, при които се извършва корекция са допълнени с кражба и установяване на загуба.

Новият текс гласи: Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, кражба, установяване на загуба или на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

            5. Същевременно в чл. 80 има нови формулировки относно ограниченията за корекции. Съгласно новата редакция от 01.01.2024 т. корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на:

1. доказано или потвърдено унищожаване, загуба или липса на стоки в резултат на:

а) непреодолима сила;

б) аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоките;

в) естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали;

г) други събития, различни от посочените по букви „а“ – „в“, извън контрола на данъчно задълженото лице, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина;

2. унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;

3. доказано или потвърдено унищожаване, включително изхвърляне на стоки по начин, който води до необратимото им изчезване в резултат на:

а) технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;

б) брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт или на фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;

в) брак на стоки, които са станали обективно неизползваеми за независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице в резултат на тяхната обичайна употреба в независимата икономическа дейност на лицето;

г) брак на дълготрайни активи, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност;

4. брак на стоки, които са обективно неизползваеми за независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, когато с тези стоки е извършена последваща облагаема доставка, включително по реда на глава деветнадесета „а“.

            6. Допълнени са възможностите за внасяне на данъка при внос на стоки.

Съгласно новата редакция на чл. 90: В случаите по чл. 16 вносителят на стоки или негов представител по митническото законодателство на Съюза внася ефективно начисления от митническите органи данък в държавния бюджет, както следва:

1. по съответната сметка на Агенция „Митници“ за вносни мита, данък върху добавената стойност при внос, акциз при внос, глоби, имуществени санкции и лихви;

2. чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминално устройство ПОС по реда на чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

            7. В процедурата по прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода – данък за възстановяване са допълнени са случаите по ал. 3:

Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията с нова т. 3: когато лицето е усвоило средства за изграждане, стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти, финансирани с бюджетни средства или средства, предоставени по програми на Европейския съюз.

            8. В чл. 102 от ЗДДС относно регистрация по инициатива на орган по приходите е отменена ал. 5 и е създадена изцяло нова ал. 6, с която са определени начините за начисляване на ДДС от задължените лица:

            Когато орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице. В акта се посочват основанието и датата, на която е възникнало задължението за регистрация.

За определяне на данъчните задължения на лицето в случаите, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за извършените от него облагаеми доставки и облагаеми вътреобщностни придобивания и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя:

            1. за периода от изтичането на срока, в който е следвало да бъде издаден актът за регистрация, ако лицето е подало заявлението за регистрация в срок, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите;

            2. за периода от изтичането на срока, в който е следвало да бъде издаден актът за регистрация, ако лицето е подало заявлението за регистрация в срок, до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация.

            Регистрираното лице за всяка извършена от него облагаема доставка, документирана с фактура и/или известие към фактура без начислен данък, за която дължи данък, в първия или в следващия данъчен период може да анулира издадените документи без начислен данък по реда на чл. 116 от ЗДДС и да издаде нова фактура по реда на чл. 113 от ЗДДС, в която да посочи данъка на отделен ред.

При определяне на размера на дължимия данък за всяка извършена облагаема доставка се приема, че той е включен в договорената цена, освен ако при издаване на новата фактура е договорено изрично, че данъкът ще се дължи отделно. Новата фактура се отразява в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издадена.

            Когато не е издало нова фактура по описания по – горе ред, регистрираното лице начислява дължимия данък за извършената от него облагаема доставка с протокол в първия или в следващия данъчен период. Протоколът задължително съдържа реквизитите по чл. 117, ал. 2, т. 1 – 8 от ЗДДС, като се посочват и издадените документи, с които е документирана доставката без начислен данък. Издаденият протокол се отразява в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден.

            Регистрираното лице за извършените облагаеми доставки, които не са документирани с фактура и/или известие към фактура без начислен данък, за които дължи данък, в първия или в следващия данъчен период съставя отчет по чл. 119 от ЗДДС, в който определя размера на дължимия данък съгласно чл. 67, ал. 2 или 3 от ЗДДС, и го отразява в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден.

            Регистрираното лице начислява дължимия за всяка получена облагаема доставка на стоки или услуги, за която данъкът е изискуем от получателя, с протокол по чл. 117 в първия или в следващия данъчен период. Протоколът се отразява в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден. За доставки по чл. 163а, ал. 2, за които данъкът е начислен от доставчик, регистрираното лице не дължи данък по реда на този член.

            За дължимия данък лицето дължи лихва, считано от изтичането на срока, в който данъкът е следвало да бъде внесен, ако лицето е било регистрирано по този закон в срок.

            В случаите по чл. 102 ал. 6 от ЗДДС получателят по доставката – регистрирано по този закон лице, може да упражни право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона през данъчния период, през който е издадена новата фактура, или през следващия данъчен период само когато е бил регистрирано лице към датата на доставката и е отразил първоначално издадената фактура и/или известие към нея в дневника за покупките по чл. 124, ал. 1, т. 1 в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС.

            9. Прецизиран е такста на чл. 113 ал. 2 от ЗДДС: Фактурата на хартиен носител се издава най-малко в два екземпляра – за доставчика и за получателя.

            10. В текста на чл. 118 е създадена нова алинея 1а, съгласно която: Когато регистрирано или нерегистрирано по този закон лице не издаде документ по ал. 1 /фискален бон или системен бон/, получателят има право да задържи плащането на стойността на доставката/продажбата.

Изречение първо не се прилага в случаите, когато този закон или наредбата по ал. 4 допускат при доставки/продажби в търговски обект да не се издава фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон).

            Създадена е нова ал. 21, съгласно която Лице, избрало да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по ал. 16, може да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в този търговски обект чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, който се предоставя на получателя по електронен път, при условия, ред и начин, определени в наредбата по ал. 4.

            11. Създадена е нова Глава дванадесета „а“. Общи задължения на доставчиците на платежни услуги.

Създаден е нов чл. 123а. Определени са задълженията на данъчно задължените лица, които са доставчици на платежни услуги на получател относно водене на електронен регистър на получателите и на плащанията във връзка с трансграничните плащания.

            12. Във връзка с намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане е прецизиран текста на чл. 126б ал. 8 относно уведомяването на компетентната териториална дирекция на НАП и издаване на резрешение или отказ по реда на глава дванадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

            13. Прецизирани са текстове във връзка с Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната и Специална регистрация за прилагане на режим извън Съюза.

            14. Редактирани са текстове, свързани с глоби за физическите лица, които не са търговци, или с имуществени санкции за юридическите лица и еднолични търговци в чл. 179, чл. 181е, чл. 182, чл. 185, чл. 192а.

            15. В преходните и заключителни разпоредби са дефинирани понятията „доставчик на платежни услуги“ и „платежна услуга“.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: