Ликвидация на фирма – процедура

Автор: Публикувано: 28/05/2022Актуална към: 08/12/2022Тагове:
Начало / Данъчно законодателство / Ликвидация на фирма – процедура

Вземането на решение за ликвидация на фирма (ООД или ЕООД) е много важно и трябва да бъде добре обмислено от собствениците й. До него обикновено се стига след като са налице някои от следните обстоятелства:

 • Фирмата не извършва търговска дейност;
 • Съдружниците/едноличния собственик на капитала желаят фирмата да прекрати търговската си дейност. Причините за това най-често са финансови, икономически или организационни;
 • Неразбирателство между собствениците на дружеството.

Важно е да се уточни, че прекратяване на дейност не е равнозначно на закриване на дадено дружество. Всяка една фирма може да „замрази дейността си“. По този начин тя ще преустанови своята дейност, но ще продължи да съществува като юридическо лице и ще запази регистрацията си в Търговския регистър. Въпреки, че не извършва активна дейност, дружеството ще трябва да изготвя и подава определени данъчни и счетоводни документи.

Ако собствениците на ООД или ЕООД желаят то да бъде заличено от Търговския регистър, те трябва да проведат процедура по ликвидация. Последната е продължителна по време. За да се закрие една фирма е необходимо да се премине през няколко етапа, които отнемат между 8 и 10 месеца. В някои случаи процеса продължава и по-дълго.

Процедурата по ликвидация на дадено дружество се стартира с подаване на Уведомление по чл. 77 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите (НАП). В двумесечен срок НАП издава съответното удостоверение за уведомление. Ако фирмата изобщо не е извършвала дейност, срока може да бъде по-кратък. Трябва да се има предвид, че след като дружеството подаде уведомлението за предстояща ликвидация, НАП ще извърши проверка.

Вторият етап настъпва след издаването на удостоверението по чл. 77 от ДОПК. Необходимо е ликвидацията да се обяви в Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Това става чрез подаването на следните документи:

 • Заявление Б6;
 • Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД /Решение на едноличния собственик на ЕООД, за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, назначаване на ликвидатор и определяне на срок, в който ликвидацията да бъде извършена;
 • Покана до съдружниците в ООД за провеждане на Общо събрание;
 • Нотариално заверен образец от подписа на ликвидатора;
 • Удостоверение по чл.77 от ДОПК;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл.13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 • Документ за платена държавна такса;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора.

Минималният срок за протичане на процедурата по ликвидация е 6 месеца. Той започва да тече от датата на обявяване на поканата до кредиторите в Търговския регистър.

Необходимо е дружеството да назначи ликвидатор, който най-често е управителя. Ликвидатори могат да бъдат някои от съдружниците или упълномощени трети лица, които ще представляват дружеството само заедно. Съответното лице/лица се вписват в Търговския регистър, след което те трябва да подадат  в Национален осигурителен  институт (НОИ) заявление-декларация по образец за издаване на удостоверение за предаване на разплащателните ведомости и трудово-правните документи на дружеството. Компетентните органи на НОИ извършват съответните проверки.

Ликвидаторът довършва текущите сделки на дружеството, с цел събиране на вземанията. Дружеството трябва да уреди и всички свои задължения. Не се стартират нови сделки, освен ако това не се налага в хода на ликвидацията. Съставят се и съответните ликвидационни отчети: начален ликвидационен баланс (към датата на стартиране на ликвидацията), краен ликвидационен баланс (от  началната дата на ликвидацията до крайната й дата) и пояснителен доклад към него.

След изтичане срока на ликвидацията, обезпечаването на вземанията и задълженията и разпределянето на остатъка от имуществото, се преминава към следващия етап от процедурата по ликвидация, а именно дружеството следва да бъде заличено от Търговския регистър, за което са нужни следните документи:

 • Заявление А4;
 • Удостоверение по чл. 77 от ДОПК от НАП;
 • Удостоверение по чл. 22, ал.2 и ал.3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. от НОИ;
 • Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД/едноличния собственик на ЕООД, за приемане на заключителния баланс, пояснителния доклад към баланса и отчета на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатора от отговорност, за разпределение на останалото след ликвидацията имущество;
 • Покана до съдружниците в ООД за провеждане на Общото събрание;
 • Декларация по чл.273, ал.1 от Търговския закон на ликвидатора;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл.13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 • Документ за платена държавна такса.

Към последния етап се преминава след като фирмата се заличи от Търговския регистър. В срок от 30 дни се подава към НАП Данъчна декларация по чл. 162, ал.1 от ЗКПО за последния данъчен период и се дължи съответния корпоративен данък в същия срок.

Актуално към: 28.05.2022 г.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. На първо място ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...