Подаване на декларации за липса на дейност през 2021 г.

Автор: Публикувано: 14/06/2021Актуална към: 01/09/2022
Anagami / Данъчно законодателство / Подаване на декларации за липса на дейност през 2021 г.

Задължение за подаването на декларация за липса на дейност през 2021г. имат дружествата, които през отчетната 2020г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч). Такива са :

  • Новорегистрирани фирми, които до края на съответната година не са стартирали дейност;
  • Съществуващи дружества, които са спрели дейност временно или постоянно.

Собствениците на съответните фирми трябва да бъдат изключително внимателни в тези ситуации. Много често дружеството е освободило или все още не е наело счетоводител, тъй като не осъществява дейност. Това, обаче, не го освобождава от задължението му да предоставя определени документи към компетентни органи в срок до 30 юни на годината, следваща годината , през която дружеството не е извършвало дейност по смисъла на ЗСч.

Подават се декларации и други прилежащи документи, както следва:

  1. Декларация за предприятия без дейност (Декларация за неактивност)

Тя се подава към Националния статистически институт (НСИ) в горе посочения срок. В нея, редом с обявяването на  неактивност, се описват  кода на икономическа дейност и преобладаващата форма на собственост. Декларацията може да подаде по няколко начина: на хартиен носител в съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ), с изпращането  на електронно съобщение към отдел „Статистически изследвания“ на  ТСБ, по електронен път- използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП)  или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Дружествата, които са осъществявали дейност през отчетната година, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и  не подготвят годишен отчет за дейността, също подават Декларация за неактивност към НСИ в същия срок.

  1. Декларация за липса на дейност в Търговски регистър.

Всички фирми, които не са извършвали дейност през съответната година, могат да подадат Декларация по чл. 38, ал.9 от ЗСч, в срок до 30 юни на годината следваща годината, през която предприятието не е осъществило дейност. По този начин дружеството се освобождава от задължението да публикува Годишен финансов отчет (ГФО). Образци на необходимите декларации могат да се намерят в сайта на Търговски регистър. Освен тях се оповестяват и Заявление – образец Г3, Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ и Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел.  Те трябва да се подпишат от управителя и да се подадат на хартиен носител в съответната териториална дирекция на Агенцията по вписванията или по електронен път в сайта на търговския регистър. Тази услуга е безплатна.

Ако, обаче, дружеството пропусне горепосочения срок, то е длъжно да изготви и подаде ГФО. Именно затова е изключително важно всеки собственик да следи този срок. В противен случай, фирмата трябва да заплати на счетоводител, за изготвянето на отчета и такса, за публикуването в Търговския регистър.

Важно е да се отбележи, че според Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за счетоводството (ЗСч), фирмите подават Декларацията за липса на дейност еднократно за първия отчетен период, през който не са извършвали дейност. Ако няма промяна в обстоятелствата, дружествата нямат задължение за публикуване през последващите години.

 

 

Тагове:

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: