Подаване на годишна статистика в НСИ

Автор: Публикувано: 08/06/2021Актуална към: 01/09/2022Категории: Данъчно законодателство

Задължение за изготвяне на Годишен отчет за дейността(ГОД) имат всички юридически лица и физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), които през отчетния период са извършвали дейност съгласно Закона за счетоводство. Предприятията предоставят  ГОД към Националния статистически институт (НСИ)  в срок до 30 Юни на следващата година.

Според издадената от НСИ Заповед № ЗЦУ-1899 от 18.12.2018 тази информация следва да бъде оповестена по някой от следните начини:

 1. По електронен път чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система „Бизнес статистика“. Лицата, които са данъчно задължени по ЗКПО, задължително подават отчетите си с КЕП. По този начин могат да подават своите отчети и всички останали групи задължени лица.

 

 1. По електронен път чрез Персонален идентификационен код (ПИК) в Информационна система „Бизнес статистика“. С ПИК могат да подават стоите отчети нефинансови предприятия, несъставящи баланс съгласно чл.20 от Закона за статистиката– физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ) , включително Еднолични търговци(ЕТ); както и физически лица , отговарящи на изискванията в чл. 29 от ЗДДФЛ.

 

 1. Подаване на съответните документи на хартиен носител . В този случай Годишния отчет за дейността се подава единствено с Годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ или по пощата с обратна разписка/известие за доставка в пощенска станция.

И през настоящата 2021год. потребителите  ще могат да се възползват от изградения от НСИ и Националната агенция по приходите (НАП) единен вход за подаване на годишни отчети за дейността . Това означава, че задължените лица ще подават ГОД само на едно място съгласно Заповед за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените респонденти.

Предприятията, задължени да подават ГОД са разделени в няколко групи:

 1. Нефинансови предприятия:
 2. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс . В тази група попадат Еднолични търговци(ЕТ), които не подлежат на задължителен финансов одит и съгласно чл. 29 , ал. 3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв.; а също така и физически лица по чл. 20, ал.3 от Закона за статистиката, чл.26, ал.7 и чл. 29а, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).;
 3. Всички нефинансови предприятия, съставящи баланс с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.;
 4. Финансови предприятия – застрахователи, инвестиционни предприятия, пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове.;
 5. Предприятия с нестопанска цел – Сдружения и фондации, вкл. Политически партии, църкви , читалища и др.;
 6. Бюджетни предприятия и банки;
 7. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
 8. Предприятия с приходи и разходи под 500лв. Тази декларация се подава от лица, които са осъществявали дейност през конкретния отчетен период, но техните приходи и разходи са на стойност под 500 лв., както и от предприятия , които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) през съответния период.

Дружествата, които не са осъществили дейност според Закона за счетоводство нямат задължение да подават ГОД. Те трябва да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период , през който не са упражнявали дейност.

Неспазването на задълженията за изготвяне и подаване на ГОД се санкционира съгласно посоченото в Закона за статистиката.

Актуално към 08.06.2021 г.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...