Внос на стока, закупена от аукцион

Автор: Публикувано: 05/04/2021Актуална към: 01/09/2022Тагове:
Anagami / Статии / Данъчно законодателство / Внос на стока, закупена от аукцион

Дружество закупува стока от аукцион в Швейцария. Стоката ще бъде доставена с куриер. Чие е  задължението да манифестира стоката при влизане в общността,след като по реда на чл. 16, ал. 1 от ЗДДС стоката се облага с ДДС 20%. Как реално се случва облагането с ДДС? Куриерската фирма ли го плаща, респективно дружеството на нея, или след получаване на стоката дружеството трябва да декларира и плати данъка. Как се извършва фактическото деклариране на стоката пред митническите органи?

   Швейцария е страна по ЕАСТ и въпреки че не е част от ЕС, тя поддържа с него система от търговски споразумения, по силата на които между нея и държавите – членки на ЕС, съществува свободно движение на неземеделски стоки и капитали. В резултат на това при внос у нас на неземеделски стоки не се дължи мито, т.е. при въвеждането на закупени от Швейцария неземеделски стоки те се декларират на митницата, но за тях не се дължи мито.

В същото време обаче Швейцария не е част от данъчната територия на ЕС, определена от Договора за създаване на Европейската икономическа общност (дефинирана съответно в § 1, т. 2 от ДР на ЗДДС), поради което при вноса на стоки, закупени оттам, се дължи ДДС. По силата на чл. 56 от ЗДДС начисляването на ДДС при внос по чл.16 от закона се извършва от митническите органи, като на основание чл. 54, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие за доставката на въпросните стоки възниква на датата на приключване на митническите формалности.

Следователно в изпълнение на чл. 25, ал. 6 от ЗДДС на датата на възникването на данъчното събитие ДДС за облагаемите доставки става изискуем и при приключване на митническите формалности следва да се заплати.

Доставката на внасяната стока може да бъде декларирана пред митническото учреждение, пред което тя ще бъде представена за внос, от всяко лице, което е в състояние да представи цялата изисквана за целта информация, т.е. митническата декларация може да бъде представена на митническото учреждение, както от лицето – вносител и платец на данъка, така и от превозвача или от куриера на пратката, стига последните да имат необходимата информация за целта.

   В общия случай в изпълнение на задълженията си по чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗДДС при внос по чл. 16, ал. 1 от закона вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи данък в държавния бюджет по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса. Когато начисленият от митническите органи данък се внася от името на вносителя по сметката на митническо учреждение от превозвача или куриера на внасяната стока, е налице паричен превод към бюджета от трето лице, но за сметка на вносителя. В такъв случай това трето лице се явява наредител на превода, а вносител по смисъла и за целите на ЗДДС е ДЗЛ, от името и за сметка на което се осъществява преводът.

Това се потвърждава и от информацията, която се попълва в преводното нареждане, с което се превежда начисленият от митническите органи данък за вноса. За да бъдат идентифицирани реалните платци на превежданите суми по бюджетни сметки на митническите учреждения за заплащане на мита, ДДС и акциз, в съответните полета на нареждането се попълват:

– в полето “Задължено лице” се попълва ЕИК на юридическото лице, код по БУЛСТАТ или ЕГН на лицето платец;

– в полето “Основание за плащане” се вписва митническият регистрационен номер на митническата декларация.

Когато наредителят е лице, различно от задълженото лице, в полето “Наредител” се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец/дружеството, което е платец на данък, респ. вносител.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: