Подпомагане чрез безлихвен кредит на самоосигуряващи се лица и лица в неплатен отпуск

Автор: Публикувано: 08/05/2020Актуална към: 01/09/2022
Anagami / Статии / Счетоводство / Подпомагане чрез безлихвен кредит на самоосигуряващи се лица и лица в неплатен отпуск

Към 05.05.2020г. четири банки започнаха отпускането на безлихвени кредити за физически лица след подписването на споразумения с “Българска банка за развитие” АД /ББР/ , във връзка с изпълнение на “Програма за гарантиране на безлихвени кредити в подкрепа на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19”.

Това са: “Общинска банка”АД, “Инвестбанк” АД, “Интернешънъл Асет Банк” АД и “Първа инвестиционна банка”АД.

Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 257/14.04.2020 г. като част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се лица и наетите по трудово правоотношение. Целта й е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на обявеното извънредно положение.

Партньори на “Българска банка за развитие” АД за изпълнението на Програмата ще бъдат общо 12 търговски банки  (освен 4-те гореизброени, с които към момента има подписани споразумения, останалите са: „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк България“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, “ОББ” АД, „Райфайзенк банк“ ЕАД, “ЦКБ” АД, „Алианц банк България“ АД, „Търговска банка Д“ АД), които ще отпускат безлихвени кредити до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Заемите ще са необезпечени и по тях няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.  

Изпълнението на Програмата е финансово обезпечено с 200 млн. лева, включващи дължимите на търговските банки премии за съ-управление на Програмата и определени разходи за събиране.

Физическите лица, които могат да кандидатстват за отпускане на безлихвени кредити трябва да отговарят на следните условия:

Относно лицата на трудов договор:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Относно самоосигуряващите се лица:

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да възобновят упражняването на своята дейност като самоосигуряващи се лица, респективно да се върнат на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск.

Всеки кандидат има право да заеме общо до 4 500 лева, чрез сключването на договор за кредит с една единствена търговска банка.

Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат таксикомисиони и неустойки.

Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с възможност за договаряне на минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя. Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки кредитополучател има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Договор за кредит по Програмата може да се сключи до 11.01.2021 г. (вкл.), като крайният срок за усвояване на средствата по кредита е 31.01.2021г. (вкл.) 

Получателят на кредита може да използва предоставените средства само за лични потребности като физическо лице, но не и за бизнес цели.

Кадидатите следва да представят пред банката-партньор на ББР по Програмата следните документи:

 • Искане за финансиранепо одобрен образец (представя се от търговската банка);
 • Валиден документ за самоличност– лична карта или паспорт;
 • Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;
 • Данни за работодателя и за сключения трудов договор(изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад, като е възможно да не бъде при един и същи работодател – тази справка се извършва от търговската банка, не от кредитополучателя);
 • Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лицаи/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019г.;
 • Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на Covid-19, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 13.03.2020 г. (Такъв документ може да бъде служебна бележка, заповед от работодателя или друг документ, от който се установява неплатения отпуск и който може да бъде изпратен от работодателя и по електронен път);
 • Декларация, съдържаща следните изявления: 

– Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията (част от искането за кредит – попълва се при кандидатстване в търговската банка);
– Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение (част от искането за кредит – попълва се при кандидатстване в търговската банка);
– Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица (част от искането за кредит – попълва се при кандидатстване в търговската банка);
– Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски (справката се извършва от търговската банка);
– Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията (част от искането за кредит – попълва се при кандидатстване в търговската банка).

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: