ЧМР – важен документ за доказване на ВОД

Автор: Публикувано: 14/01/2024Актуална към: 13/01/2024
Anagami / Данъчно законодателство / ЧМР – важен документ за доказване на ВОД

Режимът на вътреобщностна доставка (ВОД) е регламентиран в чл. 7, ал. 1 от ЗДДС.За да е приложим този режим за дадена доставка на стоки следва да са налице кумулативно следните условия:

            1. доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице на територията на страната към датата на данъчното събитие. Изключение правят регистрираните лица на основание чл.97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС.

            2. получателят е регистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие.

            3. предмет на доставката са стоки по смисъла на чл. 5 от ЗДДС.

            4. доставката е възмездна – определението на възмездност на доставката следва да се изведе по аргумент на противното на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС.

            5. стоките се транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка. ВОД е налице, както когато транспортът се осъществява както от или за сметка на доставчика, така и когато същият е от или за сметка на получателя.

Документите, с които трябва да разполагате във връзка с извършената вътрешнообщностна доставка са посочени в чл. 45 от ППЗДДС, а именно:

 • фактура за доставката и
 • документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка.

Фактурата трябва да отговаря на изискванията на чл. 114 , ал. 1 от ЗДДС, съгласно който фактурата задължително съдържа:

 1. наименование на документа;
 2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално;
 3. дата на издаване;
 4. име и адрес на доставчика;
 5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице;
 6. име и адрес на получателя по доставката;
 7. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато получателят е нерегитрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС – когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят;
 8. количеството и вида на стоката, вида на услугата;
 9. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;
 10. единичнаа цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
 11. ставката на данъка, а когато ставката е нулева – основанието за прилагането ѝ, както и основанието за неначисляване на данък;
 12. размера на данъка;
 13. сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
 14. обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство – при вътреобщностна доставка на нови превозни средства. Когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се вписва „обратно начисляване“, както и основанието за това.

Относно документите, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка се прилагат Правилника за прилагане на Закона за ДДС /ППЗДДС/ и правилата на  Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. При международен автомобилен транспорт на стоки основният документ за транспорта е международна товарителница за автомобилен транспорт.

В България популярното наименование е ЧМР или CMR и произлиза от Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. В ЧМР се съдържат данни за: изпращача, превозвача и получателя на товара; вида на стоката; мястото на натоварване и мястото на разтоварване на стоката; превозното средство, с което се извъшва превоза; дата, подпис и печат на изпращача, превозвача и получателя на товара.

В този смисъл ЧМР огтоваря напълно на изискванията на чл. 45 от ППЗДДС относно документите, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, а именно:

            1. транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът;

            2. транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

            Тъй като в чл. 53 от ЗДДС вътреобщностните доставки са определени като облагаеми доставки с нулева ставка на данъка, то снабдяването с необходимите документи за доказване на ВОД е важно за определяне на данъчния резултат за съответния данъчен период. На основание чл. 46, ал. 1 от ППЗДДС, ако данъчно задълженото лице не се снабди с горепосочените документи до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът по доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20%.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: