Данъчни облекчения за физически лица, свързани с недвижим имот

Автор: Публикувано: 11/03/2024Актуална към: 11/03/2024
Anagami / Данъчно законодателство / Данъчни облекчения за физически лица, свързани с недвижим имот

Физическите лица в България декларират и плащат данъци съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Съгласно закона данъкоплатците могат да ползват данъчни облекчения /намаление на дължимия данък/. Данъчните облекчения са описани в част втора, глава четвърта от ЗДДФЛ. Те са:

 1. Намалена работоспособностр,
 2. Доброволно осигуряване и застраховане,
 3. Осигурителен стаж при пенсиониране,
 4. Дарения,
 5. Млади семейства,
 6. Деца,
 7. Деца с увреждания,
 8. Безкасови плащания,
 9. За подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.

Тук ще се спрем само на данъчните облекчения свързани с недвижим имот:

 • за млади семейства;
 • за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.

Данъчно облекчение се ползва, като се попълни „Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения“ на Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, с което при определени условия се намалява данъчната основа, съответно дължимия данък. Данъчно задълженото лице трябва да има облагаем доход през годината. Това означава, че ако няма облагаем доход /например е получавало само парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст/ не може да ползва данъчно облекчение.

Относно данъчно облекчение за млади семейства

Съгласно чл. 22А от ЗДДФЛ местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:

 1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
 2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100000 лв., данъчното облекчение по ал. 1 може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100000 лв. от главницата.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че съпругът/съпругата няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. Тези обстоятелства и условията се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.

Данъчното облекчение за млади семейства се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Когато в нарушение на условието по ал. 3 и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

За ползване на облекчението данъчно задълженото лице попълва част V на Приложение 10 на Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Част V – Данъчно облекчение за млади семейства

Към декларацията прилагам: Text Box: 1	Документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище >>  	
2	Легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач на документа по т. 1 (този документ се прилага, ако банката кредитозаемател е установена за данъчни цели в друга държава – членка на ЕС или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП) >>	
3	Официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, издадени от компетентните органи на съответната чужда държава, и техният превод на български език, извършен от заклет преводач (тези документи се прилагат, ако деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП) >> 	

„><strong></strong></td></tr><tr><td colspan=Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение: (Съгласно чл. 22а, ал. 4 от ЗДДФЛ обстоятелствата и условията, при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за млади семейства, се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.)
1За данъчната година съм: 1.1. местно лице на Република България  >>       1.2. местно лице на друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП >>                                            
2Известно ми е, че данъчното облекчение за млади семейства се ползва при условие, че съпругът/та няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година >>
3Договорът за ипотечния кредит е сключен от:  (посочват се собственото и фамилно име на декларатора и/или на съпруга/та, с който/която имат сключен граждански брак)
4Дата на сключване на договора  за ипотечен кредит >>                                                                                                                            ДенмесецгодинаКъм тази дата не съм навършил и/или съпругът/ата ми не е навършил/а 35-годишна възраст >> 
         
5Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година   >>
6Данни за съпруга/та6.1. Собствено име6.2. Презиме6.3. Фамилно име 
6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП          6.5. Код по т. 6.4  
Ако в т. 6.4 е вписан ЕГН – в т. 6.5 се попълва цифрата 1; ако в т. 6.4 е вписан ЛН – в т. 6.5 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.4 е вписан ЛНЧ – в т. 6.5 се попълва цифрата 3; ако в т. 6.4 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 6.5 се попълва цифрата 4
7Размер на главницата по ипотечния кредит в лева  >> 
8Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата от направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. от главницата по ипотечния кредит) Тази сума се вписва на ред 6 в колона 4 от Част ІX   >> 

Към декларацията се прилагат:

 • Документ, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Издава се от банката кредитодател.
  • Когато банката кредитодател е установена за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач, на документа, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания.
  • Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ и техният превод на български език, извършен от заклет преводач. Издават се от компетентните органи на съответната чужда държава

Пример:

Младото семейство отговаря на условията и има договор за ипотечен кредит с главница 150000 лв. и годишен лихвен процент 3%. Данъчното облекчение може да се ползва само до размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100000 лв. от главницата. Платената лихва е:

100000х3%=3000 лв

С 3000 лв. ще се намали облагаемия доход, съответно данъкът ще се намали с 300 лв. /10% от 3000 лв./

Относно данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Съгласно чл. чл. 22е от ЗДДФЛ местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение, като приспадат от общата годишна данъчна основа направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до две хиляди лева, когато едновременно са налице следните условия:

 1. недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
 2. данъчно задълженото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
 3. подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 4. недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
 5. данъчно задълженото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, придружен от документ за плащането му (фискален бон, разписка, банков или друг документ);
 6. данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ. Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава сумата две хиляди лева. Когато в нарушение на условята е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

За ползване на облекчението данъчно задълженото лице попълва част VIII на Приложение 10 на Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Част VІІІ – Данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение: (Съгласно чл. 22е, ал. 5 от ЗДДФЛ обстоятелствата и условията, при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот, се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.)
1За данъчната година съм: 1.1. местно лице на Република България  >>       1.2. местно лице на друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП >>                                            
2През годината съм направил плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в качеството си на: 2.1 единствен собственик>>    2.2. съсобственик >>  
3Недвижимият жилищен имот е на територията на Република България   >>    
адрес на имота3.1. Област  3.2. Община  3.3. Населено място (гр./с.)  3.4. пощенски код
    
3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
4Подобренията и/или ремонтът на недвижимия жилищен имот са извършени от:    4.1. местно лице на Република България >>      4.2. местно лице на друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП >>                                          
5Недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон >>   
6Притежавам документ/и за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на имота, съдържащ/и реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, придружен/и от документ/и за плащането (фискален бон, разписка, банков или друг документ) >> 6.1. № на документа и дата на издаване: ………………………………………………………………………………… 6.2. Наименование/име на лицето издало документа: …………………………………………………………………
6.3. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Сл. № от регистъра на НАП на лицето по т. 6.2:                                           6.4. Код по т. 6.3 
Ако в т. 6.3 е вписан ЕИК – в т. 6.4 се попълва цифрата 1; ако в 6.3 е вписан ЕГН – в т. 6.4 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.3 е вписан ЛНЧ – в т. 6.4 се попълва цифрата 3; ако в т. 6.3 е вписан ЛН – в т. 6.4 се попълва цифрата 4; ако в т. 6.3 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 6.4 се попълва цифрата 5
7Не съм свързано лице с лицето, извършило ремонта и/или подобренията на имота по т. 2 >>                                            
8Известно ми е, че максималният размер на данъчното облекчение, ползван от всички съсобственици на недвижимия жилищен имот, не може да превишава 2000 лв. >> (Попълва се когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, като в този случай облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава сумата от 2000 лв.)
9Размер на данъчното облекчение (Посочва се платената от декларатора сума за направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на недвижимия жилищен имот, но не повече от 2000 лв. Общият размер на данъчното облекчение, ползван от всички съсобственици на този имот, не може да превишава 2000 лв.)Тази сума се вписва на ред 9 в колона 4 от Част ІХ  >> 

Пример:

Данъчно задължено лице отговаря на условията и има документи за направени през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер 4500 лв. Данъчното облекчение може да се ползва само до размер 2000 лв. С 2000 лв. ще се намали облагаемия доход, съответно данъкът ще се намали с 200 лв. /10% от 2000 лв./

Данъчни облекчения могат да ползват само лица, които нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: