Управлението на парите на старта е сложна задача, още повече ако ги няма. От опит мога да кажа, че дори да имате свободни пари за инвестиране, разходите така те връхлитат, че винаги си в недостиг на средства. Можем, обаче, да направим така, че паричният поток да работи максимално в наша полза, ако съобразим следното:

1. Направете план за разходите през първите 6 месеца и заделете поне още 25%

Опитайте се за включите всичко за бизнеса „от първа необходимост“ в рамките на постоянните и променливите разходи, като винаги ще има невключени или напредвидени разходи, без възможност да бъдат избегнати. Ето защо, заложете очаквано завишение на необходимите средства, което ще варира според сферата на бизнеса, в който ще оперирате, но нека бъде поне 25%.

2. Направете план за приходите през първите 6 месеца и оставете като рискови поне 25%

За приходите се отнася същото правило. Опитайте да направите план за приходите, като неизменно с тях следва да се направи и план за входящия паричен поток или тази част от приходите, която ще съберете. Заложете поне 25% разлика между приходи и паричен поток, като имайте предвид, че в някой бизнеси в определен времеви интервал тази разлика стига до 100% или нито една стотинка не е събрана, докато разходите текат с всяка секунда от съществуването на компанията. 

3. Направете план за оборотните пари и заложете разминаване между входящи и изходящи парични потоци от самото начало

Следващ момент е синхронизирането на приходите и разходите във времето. Както разходите, така и приходите имат 2 основни измерения – сума /количество на парите/ и падеж /вид качество на парите/. Имате определена величина на задълженията и постъпленията и точно определено време, през което трябва да платите или получите пари. Всички тези плащания ще бъдат в идеален синхрон, ако винаги сте получили пари преди да се налага да плащате, казано на прост език. В практиката това, разбира се, не е така или дори е много далеч от този модел, ето защо в цялостния план за паричния поток, който трябва задължително да имате, заложете определено отклонение на входящи и изходящи потоци и потърсете оборотни пари по възможност на добра цена.