Полагането на труд без трудово правоотношение /граждански договор/ не е пречка осигурено за общо заболяване и майчинство лице, по времето на отпуск за бременост и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, да получава парично обезщетение по чл.50, ал.1 от Кодекс за социално осигуряване /КСО/ или съответно по чл.53 от КСО.  Съгласно § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на КСО, майките са осигурени лица за този период, което означава, че ако сключат граждански договор, без значение дали възнаграждението по него е под или над минималната работна заплата /МРЗ/ за страната за съоветната година, трябва да им бъдат удържани осигурителни вноски. Това не е пречка майката да продължи да получава обезщетение за майчинство от НОИ.

Спиране на обезщетенията има, когато:

  • се прекрати трудовото правоотношение;
  • се прекрати ползването на отпуск за бременност и раждане;

Това е така, защото обезщетението е отпуснато и се получава на база отпуска по трудовото правоотношение, което няма нищо общо с гражданските договори.

От друга страна по гражданския договор не се удържат вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство“, което е още едно основание майките да продължат да получават паричните си обезщетения. Осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение /граждански договор/, е регламентирано в чл.4, ал.3, т. 5 и 6 от КСО.