В практиката най-често използваният граждански договор със собственик на търговско дружество e възнаграждениeто за положен личен труд. За да се начисли такова възнаграждение, обаче е необходимо собственикът да се самоосигурява в дружеството.

Когато имаме възнаграждение за личен труд трябва да знаем, че то се приравнява на трудово правоотношение за целите на социалното осигуряване. Облагането на този вид доход се извършва по следния начин: От начисленото възнаграждение се приспадат авансово внесените от собственика за собствена сметка осигурителни вноски и се начислява 10 % ДДФЛ. Данъкът се удържа на основание чл.42 от ЗДДФЛ и подлежи на внасяне в месеца, следващ месеца на изплащане на съответното възнаграждение. Т.е. ако възнаграждението за личен труд е изплатено през м.06, то данъкът следва да се декларира в декларация обр.6 като удържан за м.06 и да се внесе до 25.07.

Физическите лица получили възнаграждения за личен труд задължително подават годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ до 30.04 на следващата година, като в декларацията следва да бъде определен окончателният размер на осигурителния доход и да се довнесат осигурителни вноски, ако е необходимо.

Изплатените възнаграждения за личен труд заедно с удържания данък се признават за разход на дружеството. Единствено осигурителните вноски, които е задължен да прави собственикът, не се признават за разход на дружеството и остават за негова сметка.

Има още един вид граждански договор, който съдружник или собственик може да сключи с дружеството. Това са т.нар. авторски и лицензионни възнаграждения. В чл.3 на ЗАПСП са строго определени обектите на авторско право.

Облагането при авторските и лицензионни възнаграждения става като от начисленото възнаграждение се приспаднат 40% нормативно признати разходи и се начисли 10 % ДДФЛ на основание чл.43 от ЗДДФЛ. В този случай не се дължат осигурителни вноски, а се удържа само данък 10 %, който се внася и декларира в чл.55 от ЗДДФЛ на тримесечие. Ако собственикът или съдружникът изрично деклараират, че са самоосигуряващи се лица, то тогава не им се удържа и данък, тъй като те са длъжни да си го начислят и внесат сами.

Изплатените възнаграждения за авторски и лицензионни права веднъж годишно се декларират от дружеството до 15.03 на следващата година на основание чл.73 от ЗДДФЛ, а физическото лице, получило дохода, следва да подаде годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ до 30.04 на следващата година.