Облагане на доход от договор за управление на търговско дружество, регистрирано в Дубай

Автор: Публикувано: 12/06/2024Актуална към: 12/06/2024
Anagami / Данъчно законодателство / Облагане на доход от договор за управление на търговско дружество, регистрирано в Дубай

            Да разгледаме от данъчна гледна точка следната ситуация: българско физическо лице е  собственик на търговско дружество, регистрирано по законите на Дубай, Обединени арабски емирства, и получава възнаграждение от това дружество по договор за управление. Как и къде следва да бъде обложен този доход?

            България има действаща Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите /СИДДО/ с Обединените арабски емирства от 2009 година. СИДДО е двустранен международен договор, сключен с цел насърчаване на икономическите връзки между държавите и избягване на двойното данъчно облагане върху доходите и имуществото, без да създава възможности за заобикаляне или отклонение от данъчно облагане.

            За да се изясни прилагането на СИДДО и местното законодателство следва да се отговори на следните въпроси:

1. На коя държава е местно лице получателят на дохода?

            Дефинирането на едно физическо лице като местно или като чуждестранно има първостепенно значение за определяне на данъчните му задължения, тъй като на основание чл. 6 и 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, докато чуждестранните физически лица са носители на задължението само за данъци за придобити доходи от източници в Република България. Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗДДФЛ местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

  • което има постоянен адрес в България, или
  • което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
  • което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
  • чийто център на жизнени интереси се намира в България.

            Видно от цитираната разпоредба, критериите, въз основа на които физическото лице се определя като местно, са изброени алтернативно, т.е. достатъчно е то да попада в една от посочените по-горе хипотези, за да се счита за местно по смисъла на българското законодателство. Изключение е регламентирано единствено за случаите по чл. 4, ал. 5 от ЗДДФЛ, а именно – не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. В тази връзка следва да се има предвид, че центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си (чл. 4, ал. 4 от ЗДДФЛ). В конкретния случай физическото лице живее в България, само частично е в Дубай във връзка с дейността на дружеството там, семейството му е в България, има недвижима собственост в България и от България управлява бизнеса си. В тази връзка приемаме, че лицето ще се дефинира като местно лице за България, което означава, че ще подлежи на облагане по реда на ЗДДФЛ, както за доходи от източници в страната, така и от чужбина.

2. Какъв е характерът на дохода?

            Местното за България физическо лице получава доход от своето дружество в Дубай по договор за управление. Той не извършва трудова дейност по трудов договор.

3. Този вид доход уреден ли е в СИДДО? Какво предвижда СИДДО за облагането на този вид доход?

            Съгласно член 15 т.1 от СИДДО Като се имат предвид разпоредбите на членове 16, 17, 18, 19 и 20 на тази спогодба, заплати, надници и други подобни възнаграждения, получени от местно лице на едната договаряща държава въз основа на трудово правоотношение, се облагат с данък само в тази държава, освен ако трудът се полага в другата договаряща държава. Ако трудът се полага по този начин, така получените възнаграждения могат да се облагат с данък в тази друга държава.

Съгласно член 15 т.2. От СИДДО Независимо от разпоредбата на ал. 1 на този член възнаграждение, получено от местно лице на едната договаряща държава за положен труд в другата договаряща държава, се облага само в първата посочена държава, ако: а) получателят пребивава в другата договаряща държава за период или периоди, ненадвишаващи общо 183 дни в съответната данъчна година, и б) възнаграждението е платено от работодател или за сметка на работодател, който не е местно лице на другата договаряща държава, и в) възнаграждението не е за сметка на място на стопанска дейност или определена база, която работодателят притежава в другата договаряща държава.

            Съгласно член 18 от СИДДО Директорски възнаграждения и други подобни плащания, получени от местно лице на едната договаряща държава в качеството му на член на борд на директорите или на друг подобен орган на дружество, което е местно лице на другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава.

            Това означава, че доходът от договор за управление на дружеството, местно лице за Дубай, изплатен на физическото лице, местно за България може да се обложи с данък в Дубай.

4. В коя държава ще се плати данък и в коя държава ще се приложи СИДДО?

            В случай, че доходът, изплатен по договор за управление на дружеството, местно лице за Дубай, се обложи с данък в Дубай, в България ще се приложи СИДДО.

5. С какви документи трябва да се снабди получателят на дохода в държавата, където е получен дохода и платен данъка, за да може да приложи СИДДО в България?

            Получателят на дохода следва да се снабди от данъчните власти на Дубай с удостоверение или друг подобен документ, доказващ бруто размера на изплатения доход и размера на платения данък.

6. Следва ли да се декларира дохода от Дубай в България?

            Физическото лице, местно за България, е получател на доход по договор за управление на търговско дружество, регистрирано по законите на Дубай, Обединени арабски емирства, и този доход е обложен там. В България за съответната данъчна година следва да попълни Приложение № 9 – Прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: