Важи ли Закон за ограничаване плащанията в брой /ЗОПБ/ за нетърговски оборот? Попада ли гражданския оборот под контрол или прехвърлянето на средства между физически лица е свободно?

Закон за ограничаване плащанията в брой регламентира таван на разпращанията в брой като изрично са посочени изключенията, които излизат извън обхвата на закона. Относно физически лица такова изключение е тегленето и внасянето на пари в брой от сметки на съпрузи и роднини по права линия, както и на недееспособни и ограничено дееспособни лица. Към момента ограничението е все още 10 000 лв. или левовата равностойност, но трябва да се има предвид, че тази сума вероятно ще се променя във времето, така че следете изменението на закона.

По – интересното е че според тълкувание на закона публикувано на сайта на Министерството на финансите плащанията в брой включват разплащания между физически лица, между юридически лица / и приравнените им в данъчното законодателство/ и между физически и юридически лица /и приравнените им/. Това означава, че ако сте дали пари на заем като физически лица на приятел, тези средства попадат под обхвата на разплащанията контролирани от закона и ако надвишават допустимата сума могат да се извършат само по безкасов път. Нещо повече, в тълкуванието на Министерството на финансите се използва термина „граждански оборот“, който касае трансферите между граждани на територията на страната и това тълкувание е за всички, които смятат, че само търговския оборот е обект на ЗОПБ.

Източник: www.minfin.bg