През 2018г. има промяна в ползването на отстъпка от данъка при подаване на годишна декларация на ф.л.

Тази отстъпка вече ще може да се ползва от лицата подали декларация по електронен път до 31-ви януари 2018г., като данъкът трябва да е внесен в пълен размер в същият срок и у лицата да не фигурират задължения към хазната.

 

Чл. 53 ал. 6 от ЗД ДФЛ

Срок и начин за подаване на годишната данъчна декларация

Чл. 53 (6) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.