Във връзка с големите мащаби на извършваната реклама във Facebook, вкл. от фирми, които нямат регистрация по ЗДДС, решихме да дадем светлина по случая.

Не е важно дали ще рекламирате за 3 или за 300 долара. Много клиенти смятат, че сумата, която често е действително незначителна, е водеща при определяне необходимостта от регистрация. Това не е така. При получаване на услуга от данъчно задължено лице с регистрация в ЕС /регистрацията на Facebook в Ирландия/, вие сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС в 7-дневен срок преди данъка по доставката да бъде изискуем.  Макар ползваната услуга да е разход за фирмата, ДДС трябва да бъде начислен в България с протокол. При тази операция данъчен ефект за дружеството няма да има,  т.е. при наличието на ДДС едновременно в покупките и продажбите на фирмата, няма да имате резултат за внасяне в бюджета на основание тази сделка, но сте длъжни да имате регистрация по чл. 97а от ЗДДС. На основание чл. 21 ал.2 доставката се облага в България.

Затова дори незначителната сума за реклама във социалната мрежа Facebook провокира задължение за регистрация. Истината е че за болшинството от малките фирми регистрирането по закона ще бъде свързано единствено с разходи и утежняване на счетоводната отчетност, поради което им препоръчваме да бъдат внимателни.