Регистрация по ЗДДС на новооткрита фирма

След откриване на новорегистрирано дружество, на собственика предстоят взимане на важни решения относно ефективността и законосъобразността, свързани с неговия бизнес. Наред с въпросите относно осигурителните задължения, възникващи със стартиране на дейност, данъчните казуси са другият елемент, който се нуждае от внимателен анализ, а именно ще обърнем внимание на регистрацията по Закон за данък върху добаванета стойност (ЗДДС).

ЗДДС е един от важните нормативни актове, с който собствениците на дружества ще трябва да се съобразят като данъчно задължени лица, установени на територията на страната и извършващи облагаеми доставки на стоки или услуги. Регистрацията по ЗДДС, съгласно разпоредбите възниква като задължение при определени условия, но има възможност да бъде направена и доброволно.

Една от задължителните регистрации по ЗДДС, които възникват е при достигане на определен облагаем оборот. Прагът, който е определен в чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, е 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия, като регистрацията следва да се направи в 7-дневен срок. Важно е да се отбележи, че задължението за подаване на заявление за регистрация възниква дори когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително настоящия. В последващите алинеи на същия член 96 е описано какви суми включва и какво не включва облагаемият оборот. В чл. 97, чл. 97а и чл. 99 на ЗДДС са изброени и други специфични случаи, при които регистрацията е задължителна.

Освен в случаите на задължителна регистрация по ДДС, същата може да бъде направена и като доброволен избор. Правото на доброволна регистрация е регламентирано в чл.100, ал.1 от ЗДДС. До колко тази регистрация ще е полезна за новорегистрираното дружество и дали би донесла някакви негативи е въпрос, който трябва да бъде разгледан строго индивидуално за всеки отделен бизнес и спрямо дейността, която ще се развива.

Ще дадем ясен пример за това, а именно, след регистрация на новото дружество, доброволната регистрация по ЗДДС е разумно решение когато се предполага скорошно достигане на оборот от 50 000 лв. Т.е. ако оборота от 50 000 лв. бъде достигнат в рамките на до 6 месеца, или са налице придобиване или доставяне на услуги в Европейския съюз в недалечно бъдеще, е по-разумно доброволната регистрация да се направи преди стартиране на дейност. По този начин ще се спести подробната данъчна проверка при регистрацията по ЗДДС. Освен тези случай за доброволна регистрация е добре да се помисли и когато бъдещата дейност на фирмата ще е свързана със закупуване или предоставяне на стоки или услуги от и на регистрирани по закона лица. Пример за това са търговците на едро.

Също така би било добро решение за доброволна регистрация и, ако дружеството планира инвестиция в дълготрайни активи с висока цена (закупуване на скъпоструващо обзавеждане, недвижими имоти, автомобили, машини, оборудване и т.н.).

Наред с преимуществото да бъде възстановен или приспаднат платеният от дружеството ДДС, регистрацията води със себе си изискването за стриктна и подробна счетоводна отчетност. Регистрираните по ЗДДС лица имат задължение да подават ежемесечни справки-декларации заедно с водените отчетни регистри, като при това трябва да се спазват сроковете, определени в закона – до 14-то число на всеки месец.

Добре е да отбележим, че ДДС е един от основните източници на приходи в държавната хазна, което прави събираемостта му център на внимание на данъчните власти. Това от своя страна означава и засилен контрол към дейността на задължените лица. Проверките от НАП са чести и стриктни и това налага особено внимание и прецизност при водене на счетоводната отчетност. Отговорността и ангажираността на счетоводните експерти, обслужващи регистрирано по ДДС дружество, е изключително голяма, което от своя страна определя и по-високата цена на услугата. Разходите за счетоводство често пъти са считани за ключов недостатък на регистрацията по ЗДДС, но когато тя е необходима, инвестицията в професионално обслужване често е и най-доброто решение.

Ще дадем и два примера кога доброволната регистрация по ЗДДС не е необходима за определени бизнеси:

  • когато дружеството е микропредприятие (често собственикът е и управител, и единствено наето лице), което предлага стоки или услуги на физически лица (данъчно незадължени лица) или на други нерегистрирани по закона, то доброволната регистрация не би била изгодна.
  • ако бъдещата дейност на новорегистрираното дружество предполага работа с доставчици на стоки, материали и услуги, които не са регистрирани по ЗДДС (напр. занаятчии, малки производители, физически лица и т.н.), то заплатените цени ще бъдат без начислено ДДС и съответно предимството да бъде приспаднато или възстановено такова отпада като мотив за доброволна регистрация.

Актуално към: 14.07.2021 г.

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси. Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 45 високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.