Считано от 01.01.2018г. срокът за подаване на Заявление за регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000 лв. за 12 последователни месеца или по-малко е вече 7 дни от изтичане края на месеца, през който оборотът е достигнат.

За 2017г. този срок бе 14 дни.

Особено внимание се отделя на предприятията, които са достигнали прагът за регистрация за период не по-дълът от 2 последователни месеца, тъй като за тях критериите биват завишени и срокът е 7 дни от датата на достигане на оборота. С прости думи това означава, че Заявлението е задължително да бъде подадено в същият месец или в следващия ако срокът от 7 дни преминава в следващият месец.

Това регламентира обновеният от чл. 96 от ЗДДС.

Задължителна регистрация

Чл. 96. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.