Имали сме много запитвания във връзка с това какво се случва с дружество, което е регистрирано в края на годината и не е имало никаква дейност. Длъжно ли е да води определен вид отчетност и каква е тя?

Стартирането на дейност на фирмата е момент, който може да се отложи във времето, ако регистрираното дружество не генерира приходи и разходи до момента, в който това се случи. Този факт облекчава с една идея данъчната тежест по осигуряване на управителите, тъй като те могат да отложат във времето и задълженията си във връзка с това осигуряване, които възникват непосредствено след старта.

Фирмите без дейност, обаче, продължават да са търговци по смисъла на Търговския закон и съгласно Закона за счетоводството имат задължение да създават и публикуват годишен финансов отчет,  както и да подават годишна данъчна декларация до 31-ми март на следващата година.

Ето защо, управителите на дружествата без дейност трябва да съобразят административните си задължения за да избегнат евентуални санкции или ако смятате да регистрирате дружество тепърва, това е полезно да се знае!

През 2016 г. започна по-тясно сътрудничество между НАП и Търговски регистър и занапред е вероятно броят на глобените да нарасне поради целенасоченото развитие в тази посока.