Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава, когато имате нужда да докажете обстоятелството през държава различна от България.

Удостоверението за местно лице удостоверява качеството „местно лице“:

  • по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ/ чл. 3, ал. 1 от ЗКПО;
  • по смисъла на конкретна СИДДО между Република България и чужда държава;
  • за текущата или за приключила данъчна година;


Кое физическо лице е местно според  ЗДДФЛ?

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

1. което има постоянен адрес в България, или

2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или

3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или


Кое юридическо лице е местно според ЗКПО?

Местни юридически лица са:

1. юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство;

2. дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български регистър.

За издаване на удостоверение за местно лице е необходимо да се подаде искане в съответната териториална структура на НАП по регистрация на лицето (компетентна структура на НАП). Удостоверението за местно лице се издава в 7-дневен срок, когато искането е подадено в компетентната структура на НАП и в 14-дневен, когато искането е подадено в друг офис, различен от този по постоянен адрес. Издадените документи могат за бъдат получени лично от задълженото лице, от надлежно упълномощено лице или по пощата на посочен от лицето в подаденото искане адрес за кореспонденция в страната.