Управителите,  извършващи дейност на база сключен договор за управление и контрол /ДУК/, имат права приравнени на трудовите, а не равни на тях.

Тези договори се сключват съгласно Търговски закон и Закон за задълженията и договорите, а не според Кодекс на труда, така както се сключват трудовите договори. В следствие на това, правото на отпуск в определени размери, трябва да бъде договорено в договора между страните чрез конкретен текст.

За сравнение при трудовите договори правото на платен годишен отпуск произтича от Кодекса на труда и не е нужно специално договаряне на такъв отпуск, но при сключилите ДУК това право на отпуск трябва  да бъде упоменато с отделна клауза в договора, която да дефенира наличието на отпуск и неговата продължителност, която е също обект на договоряне между страните.

Възможно е ако не е договорен ползването на отпуск в първоначалният договор, това да се направи  чрез сключване на анекс между страните.