ЧМР при групажен транспорт

Автор: Публикувано: 19/01/2024Актуална към: 13/01/2024
Anagami / Данъчно законодателство / ЧМР при групажен транспорт

Товарният автомобилен транспорт е съвкупност от дейности, свързани с преместване на различни видове товари между две или повече места с определени категории превозни средства. Освен действителния автомобилен транспорт приложение намират и дейностите претоварване, обработка и складиране на стоки.

Основни предимства на автомобилният транспорт на стоки са добре развитата пътна инфраструктура и възможност за достигане до отдалечени места, съкратени срокове и ниска цена за доставки, особено на кратки разстояния, значителна приспособимост към условията на превозите.

Поради по-малката товароспособност в сравнение с други видове транспорт, като недостатъци може да се посочат по – високите разходите за амортизацията на съоръженията и разходи за гориво за единица транспортна продукция, както и  значителното замърсяване, предизвиквано от товарния автомобилен транспорт.

Транспортните и спедиторски фирми предлагат на своите клиенти разннобразни условия за транспорт на техните стоки, които според вида на стоките могат да бъдат класифицирани като:

 • Автомобилен транспорт на хранителни стоки – включва в себе си хладилен транспорт с охлаждане и хладилен транспорт със замразяване;
 • Автомобилен транспорт на общи товари;
 • Извънгабаритен транспорт;
 • Автомобилен транспорт на отпадъци;
 • Автомобилен транспорт на живи животни;
 • Автомобилен транспорт на опасни товари ADR.

В категорията Автомобилен транспорт на общи товари се включват всички товарни превози по обществени пътища със стандартни пътни превозни средства. Тя може да се раздели в два транспортни режима:

 • транспорти в режим на пълен камион (англ. Full Truck Load – FTL ) – наемане на превозно средство за пълно заемане на наличното пространство с товари от една фирма изпращач / получател;
 • транспорти в групов режим (англ. Less than Truck Load – LTL) – договаряне на превозно средство за частично заемане на наличното пространство със стоки от една фирма изпращач / получател. При този режим стоки от няколко клиенти ще бъдат натоварени в един и същи камион. Този режим се среща и под наименованието групажен транспорт.

В практиката се случва доставчик, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ лице, да извършва доставка на малък обем стоки до свой кантрагент, регистрирано за ДДС в друга държава членка, като ползва автомобилен транспорт, при който в едно транспортно средство се превозват стоки на различни доставчици /групажен транспорт/.

Доставката отговаря на условията за вътреобщностна доставка /ВОД/, но понякога възникват неясноти и въпроси относно транспортните документи, свързани с такъв превоз.

Международният автомобилен транспорт на стоки се основава на Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. В България международната товарителница за автомобилен транспорт е получила популярното наименование е ЧМР или CMR.

Конвенцията за договора за международен превоз на товари се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предварителното място за доставката е, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне едната е договаряща страна.

Договорът за превоз се установява с товарителница /ЧМР/. Липсата, нередовността или загубата на товарителницата не засягат нито съществуването, нито действието на договора за превоз, който остава подчинен на разпоредбите на тази конвенция.

Когато товарът, който ще се превозва, трябва да се натовари на различни превозни средства или когато се касае за различни видове товари или за отделни пратки, изпращачът или превозвачът има право да изисква изготвянето на толкова товарителници /ЧМР/, колкото е броят на превозните средства или колкото са видовете товари или отделните пратки товари.

Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗДДС документите, удостоверяващи извършването на ВОД, се определят с правилника за прилагане на закона. Съгласно чл. 45 ППЗДДС документите, с които се удостоверява ВОД са:

 • фактура за доставката, с посочено основание за прилагане на нулева данъчна ставка за ДДС и документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка като товарителница,
 • или писмено потвърждение от получателя за получаване на стоката на територията на държавата членка по местоназначението на стоката, приемо-предавателен протокол и други.

Съгласно посоченото по – горе изпращачът има право да изиска изготвянето на товарителница /ЧМР/ за извършения транпорт на изпратената от него стока, независимо че тя е била част от групажен транспорт.

Тагове:

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: