Издаването на фактури: какво не бива да правим!

Автор: Публикувано: 12/05/2022Актуална към: 02/10/2023Тагове:
Anagami / Статии / Счетоводство / Издаването на фактури: какво не бива да правим!

Издаването на фактури е неизменна част от всеки бизнес. Вероятно, за много от вас е досадна работа, но приходите на търговските дружества трябва да бъдат събирани все някак, за да има и за заплати, нали?

Правилата за фактуриране са приложими за всички, които извършват независима икономическа дейност – търговци, земеделски производители, лица на свободна професия и физически лица. Издавате фактура без значение дали сте регистрирани по ЗДДС или не.

В настоящата статия ще се съсредоточим върху фактурите, издавани от лица, регистрирани по ЗДДС /Закон за данък върху добавената стойност/.

Съгласно чл.112 ал.1 от ЗДДС: Данъчен документ по смисъла на този закон е: 1. фактурата; 2. известието към фактура; 3. протоколът.

В чл. 113 ал.1 е описано задължението на всяко данъчно задължено лице – доставчик, да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. В следващите алинеи са описани случаите, в които може да не се издава фактура. Изискванията към фактурите са описани в чл.114 от ЗДДС.

Събрали сме за вас някои от често допусканите грешки в практиката, които водят до „счетоводна каша“ след себе си и които е добре да положим усилия да не допускаме:

1. Някой от основните реквизити липсва.

Ако в документа няма номер и дата на издаване; наименование, адрес и идентификационен номер на доставчика; наименование, адрес и идентификационен номер на получателя; количество и вид на стоката или вид на услугата; единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката; ставката на данъка; размера на данъка; дата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането; или някои от другите задължителни реквизити посочени в чл.114 от ЗДДС, това може да доведе до повторна комуникация между доставчика и получателя и/или техните счетоводствата. Може да доведе до проверка от НАП и отказ на данъчен кредит.

2. Данните на доставчика или получателя са грешни.

Ако при издаването на фактура въведете грешни данни на вашия контрагент – получател на доставката, това означава, че ста извършили доставка на едно лице, а сте издали фактура на друго лице. Ако при издаването на фактура въведете грешни данни за издателя на фактурата /доставчика/, това означава, че получателят няма да може да идентифицира доставчика и вероятно няма да може да ползва данъчен кредит по фактурата. В някои случай посочването на такава фактура в дневниците за продажба/покупка може да доведе до проверка от НАП. Следва да се изясни допусната грешка между контрагентите.

3. Издаване текущо на фактури със задна дата. Забравили сте да издадете фактура

Съгласно чл. 114. ал.1 от ЗДДС: Фактурата задължително съдържа: 1. наименование на документа; 2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално; 3. дата на издаване. В този смисъл не може фактура с по-голям пореден номер да е издадена на по-стара дата.

Ако действително е трябвало да издадете фактурата на определена дата, но сте изпуснали 5-дневния срок, то по-добре издайте фактурата текущо. Това може да доведе до недоволство на контрагента, но отговорността за това е у вас, а не у тях. Има имуществена санкция /глоба/ както за неиздадена в срок фактура, така и за издадена фактура, включена в следващ данъчен период, а не в текущия. В практиката сравнително рядко се случва някой да е глобен на това основание, но е възможно, особено ако се случи да възстановявате ДДС в този конкретен месец.

Ако не сте издали фактура, това води както до неначислен ДДС, така и до отклонение в отчитането на приходите, съответно до намаляване на корпоративен данък. Може да доведе до проверка от НАП.

4. Прескачане номера на фактури.

Ако без да искате сте прескочили номер на фактура, то анулирайте номера, който е останал неизползван и продължете напред. В никакъв случай не е нужно да употребявате този номер, като му сложите дата, която отговаря на номерацията много след него, както се получава, ако забравите номер.

5. Анулиране на фактури, без да уведомите контрагентите си.

В практиката се случва лица, регистрирани по ЗДДС да анулират издадените от тях фактури без да кажат на контрагентите си за това. Защо го правят? За да не внасят ДДС. Какви са последствията? Получателите на фактурата приспадат ДДС, което са платили на доставчика, но той не го е декларирал. Това ще доведе до проверка от НАП на получателя и на издателя на фактурата. Ако не са спазени изискванията за анулиране на фактура, вероятно издателят ще трябва отново да декларира в дневника за продажби издадените фактури и да дължи ДДС.

Какви са изискванията при анулиране на фактура?

Съгласно чл. 116. ал.1 от ЗДДС: Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

Описаните по-горе случаи се третират като погрешно съставени фактури – липсващи или грешни данни на контрагенти, дати, номера на документи и др. Следователно те трябва де се анулират и да се издадат нови.

Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя. Следователно издателят на фактурата не може да я анулира без да е информирал получателя и без да е получил от него първия екземпляр. Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа: 1. основанието за анулирането; 2. номера и датата на документа, който се анулира; 3. номера и датата на издадения нов документ; 4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: