Как да ползваме сами данъчното си облекчение за деца. Стъпка по стъпка.

Автор: Публикувано: 02/10/2023Актуална към: 10/10/2023
Anagami / Труд и право / Как да ползваме сами данъчното си облекчение за деца. Стъпка по стъпка.

Данъчното облекчение за деца, представлява намаление на дължимия данък.

Съгласно част втора, глава четвърта от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) може да ползвате следните облекчения:

 • Намалена работоспособност
 • Доброволно осигуряване и застраховане
 • Осигурителен стаж при пенсиониране
 • Дарения
 • Млади семейства
 • Деца
 • Деца с увреждания
 • Безкасови плащания
 • За подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.

В настоящата статия ще се спрем по – подробно само на данъчното облекчение за деца.

kak-da-polzvame-danuchnoto-oblekchenie-za-deca

Важно условие за ползване на данъчни облекчения за деца.

Данъчни облекчения ползвате само когато нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Публичните задължения подлежат на принудително изпълнение от страна на НАП, само в случаите, в които са установени с предвидения в съответния закон акт за установяване на вземането и са предявени за принудително събиране в НАП.

Преди да представите необходимите документи за ползване на данъчно облекчение при годишно облагане, трябва да проверите данъчно-осигурителната си сметка. Ако имате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, следва да ги погасите, за да се възползвате от данъчната отстъпка.

В случаите, в които имате задължения за местни данъци и такси, които са на база декларирани обстоятелства и подлежат на събиране от общинската администрация, както и други текущи публични задължения, те не са основание за неизпълнение на законовите изисквания за ползването на данъчното облекчение.

Кой може да ползва данъчно облекчение за деца?

Към 31 декември на данъчната година трябва да сте местно физическо лице или чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство и да сте:

 • родител, който не е лишен от родителски права, а детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество; или
 • настойник или попечител; или
 • член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или
 • приемен родител, когато е детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Също така е възможно това данъчно облекчение да се ползват и от:

 • родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст;
 • наследниците/заветниците на лице, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; В този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице (образец 2001в), като условията се прилагат към датата на смъртта, а не към 31.1декември на данъчната година, както е в останалите случаи.

На какви условия трябва да отговарят децата, за които се ползва данъчно облекчение?

Всяко дете, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година трябва да:

 • е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на страна от Европейското икономическо пространство;
 • не е навършило пълнолетие (облекчението се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие);
 • не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

В случай на смърт на детето, тези условия се прилагат към датата на смъртта.

Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца?

Данъчното облекчение за деца позволява за 2023 г. намаляване на данъчната основа (чл. 22в от ЗДДФЛ) с:

 • 6000 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 • 12000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
 • 18000 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Тъй като в закона облекчението се определя чрез намаляване на данъчната основа, то за едно ненавършило пълнолетие дете сумата за получаване е до 600 лв., когато през годината са получени доходи, обложени с 10 на сто данък, за две – сума за получаване е до 1200 лв., а за три и повече сумата за получаване е до 1800 лв.

Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи, не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като не са получавали облагаем доход и съответно не формират годишна данъчна основа, към която да се прилага намалението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

Ако родителите нарушат изискването всяко едно от данъчните облекчения да се ползва само от единия от тях, като и двамата са ползвали данъчно облекчение за деца в пълен размер за 2023 г., всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Как може да се ползва данъчното облекчение за деца?

Ако отговаряте на всички условия, определени в закона, можете да ползвате облекчението за деца по два начина:

 • чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица;
 • с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Ползване данъчното облекчение за деца чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица при авансовото облагане на доходите

През 2023 г. данъчните облекчения за деца могат да се ползват при авансовото облагане на доходите, както следва:

 1. За доходите от трудови правоотношения: Месечната данъчна основа за съответния месец 2023 г. се намалява със следните суми:
 • едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;
 • две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1000 лв. месечно;
 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1500 лв. месечно;

За тази цел работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение за деца чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:

 • за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в от ЗДДФЛ;
 • другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;
 • работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.

Данъчното облекчение се ползва авансово до размера на сумата от месечната данъчна основа за доходите от трудово правоотношение на лицето, определена по реда на чл. 42, ал. 1 – 3 от ЗДДФЛ. В тези случаи дължимият авансово данък се определя след извършване на намалението с посочените по-горе суми.

Определянето на годишния данък по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ се извършва включително в случаите, когато облекченията за деца са ползвани при авансовото облагане на доходите.

 1. За доходи от друга стопанска дейност и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество: данъчните облекчения за деца могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов данък за първо, второ и трето тримесечие – до размера на дължимия авансов данък за съответното тримесечие, но не повече от:
 • 500 лв. месечно за едно ненавършило пълнолетие дете;
 • 1000 лв. месечно за две ненавършили пълнолетие деца –  ;
 • 1500 лв. месечно за три и повече ненавършили пълнолетие деца;

Облекченията за деца не могат да се прилагат за този вид доходи, когато:

 • размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода;
 • лицето има доходи от трудови правоотношения и е ползвало облекченията авансово при работодателя си.

Облекчението се ползва, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година.

Годишният размер на данъчните облекчения 2023 г. в тези случаи се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица – земеделски стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, не могат да ползват облекченията за деца при авансовото облагане на доходите от тази дейност.

Авансовото ползване на данъчните облекчения е регламентирано като възможност и се прилага само по желание на съответните работници/ служители, които задължително е необходимо да представят декларацията по § 2, ал. 6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. Облекченията могат да се ползват само от лицата, които са представили такава декларация, като е възможно само част от правоимащите служители да се възползват от тази възможност. Работодателят, който е отговорен за коректното определяне на дължимия авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за доходите по трудови правоотношения, следва да създаде необходимата вътрешна организация, свързана с представянето на декларацията от неговите работници/служители, които ще желаят да ползват облекченията при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения.

В случай че работодателят е в невъзможност да приложи авансово облекченията би могъл да информира работниците/служителите си, че няма да има възможност да приложи облекчението при определянето на месечната данъчна основа за определен месец.

Ползване на данъчното облекчение за деца при годишно облагане на доходите от трудови правоотношения при работодателите, които към 31 декември 2023 г. са работодатели по основно трудово правоотношение

За ползване на данъчните облекчения за деца при работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2023 г. трябва да предостави:

 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005)’
 • писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. За улеснение на служителя/работника, вместо допълнителна декларация, трябва да отбележи в Част I на ред 6 на декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация, защото, ако това не е така, няма право да ползва облекченията.

В срок до 31 януари 2024 г. работодателят по основното трудово правоотношение на работника/служителя изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка.

Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък през годината и съответно е налице надвнесен данък, работодателят в срок до 31 януари 2024 г. възстановява разликата на работника/служителя. В този случай възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на това физическо лице или на други лица по трудови правоотношения.

Когато работодателят не е възстановил надвнесения данък, физическите лица могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г., включително и когато имат само доходи от трудови правоотношения.

Ползване на данъчното облекчение за деца с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Когато данъчните облекчения за деца се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, конкретният размер на данъчното облекчение за деца се определя в Част VІ от Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Когато работодателят по основното трудово правоотношение не е възстановил данъка при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, лицето, дори да има само доходи от трудови правоотношения, може да ползва облекченията с подаване на годишната данъчна декларация (попълва Приложения № 1 и № 10).

Ако облекченията не са ползвани при работодателя в пълен размер, към годишната данъчна декларация се прилагат декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005).

При ползване на данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително към датата/ите на подаване на коригираща/и декларация/и.

Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от:

 • родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст;
 • наследниците/заветниците на лице, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице (образец 2001в), като условията се прилагат към датата на смъртта, а не към 31.12.2023 г., както е в останалите случаи.

По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

Ако родителите нарушат изискването всяко едно от данъчните облекчения да се ползва само от единия от тях, като и двамата са ползвали данъчно облекчение за деца в пълен размер за 2023 г., всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Конкретният размер на облекчението зависи от броя на децата и се приспада от сумата от годишните данъчни основи (основата, върху която се начислява данък) по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума.

За 2023 г. годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява с разликата между допустимия размер за 2023 г. на данъчното облекчение за деца и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за същата година. Това е така, тъй като данъчните облекчения се ползват на първо място за доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наеми, продажба на имущество, други източници) и след това от годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Когато ползвате данъчното облекчение като чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

И така, след тази подробна теоретична част да опростим и обобщим:

Ако

 • сте родител на дете/деца, ненавършили пълнолетие
 • нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения
 • имате облагаеми доходи (от трудови правоотношения или други),

то можете:

 1. да поискате от основния си работодател авансовото ползване на данъчните облекчения за деца. Той може да откаже.
 2. да поискате ползване на данъчното облекчение за деца при годишно облагане на доходите от трудови правоотношения при основния работодател към 31.12. Той може да откаже.
 3. да ползвате данъчното облекчение за деца с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: