ЧМР или писмено потвърждение от получателя за получаване на стоката на територията на друга държавата членка ?

Автор: Публикувано: 26/01/2024Актуална към: 19/02/2024
Anagami / Данъчно законодателство / ЧМР или писмено потвърждение от получателя за получаване на стоката на територията на друга държавата членка ?

Режимът на вътреобщностна доставка (ВОД) е регламентиран в чл. 7, ал. 1 от ЗДДС. За да е приложим този режим за дадена доставка на стоки следва да са налице кумулативно следните условия:

   1. доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице на територията на страната към датата на данъчното събитие. Изключение правят регистрираните лица на основание чл.97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС.

   2. получателят е регистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие.

   3. предмет на доставката са стоки по смисъла на чл. 5 от ЗДДС.

   4. доставката е възмездна – определението на възмездност на доставката следва да се изведе по аргумент на противното на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС.

   5. стоките се транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка. ВОД е налице, както когато транспортът се осъществява както от или за сметка на доставчика, така и когато същият е от или за сметка на получателя.

Съгласно чл. 45 ППЗДДС документите, с които се удостоверява ВОД са:

 • фактура за доставката, с посочено основание за прилагане на нулева данъчна ставка за ДДС и документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка като товарителница,
 • или писмено потвърждение от получателя за получаване на стоката на територията на държавата членка по местоназначението на стоката, приемо-предавателен протокол и други.

Стоките много често се превозват с автомобилен транспорт. Международният автомобилен транспорт на стоки се основава на Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. Международната товарителница за автомобилен транспорт е получила популярното наименование е ЧМР или CMR.

Конвенцията за договора за международен превоз на товари се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предварителното място за доставката се намират в две различни държави, от които поне едната е договаряща страна. Договорът за превоз се установява с товарителница /ЧМР/.

Липсата, нередовността или загубата на товарителницата не засягат нито съществуването, нито действието на договора за превоз, който остава подчинен на разпоредбите на тази конвенция.

Когато товарът, който се превозва, трябва да се натовари на различни превозни средства или когато се касае за различни видове товари или за отделни пратки, изпращачът или превозвачът има право да изисква изготвянето на толкова товарителници /ЧМР/, колкото е броят на превозните средства или колкото са видовете товари или отделните пратки товари.

Тъй като ЧМР е договор между изпращача /доставчик на стоката/, превозвача и получателя на стоката и превозвача е трета страна, обикновено независима от изпращача и получателя, то за изпращача е желателно във всички случай да притежава правилно попълнено ЧМР за извършения транпорт.

Законът за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС /ППЗДДС/ допускат за доказване на ВОД и писменото потвърждение от получателя.

 • В писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките. То следва да бъде документ, изходящ от представляващо получателя лице или упълномощено от него лице.
 • Потвърждението трябва да е в оригинал и да съдържа подпис на лицето, представляващо получателя.
 • Потвърждението може да бъде изпратено и по електронен път, по факса или по друг обичаен за търговската кореспонденция начин.
 • Потвърждението няма нормативно определена форма и съдържание. От съдържанието му следва да може да бъде направен безспорен извод за идентичността на доставката, за която се отнася, с отчетената от доставчика ВОД.
 • В потвърждението следва да бъде посочено качеството на лицето, от което изхожда и ако същото не е представляващ, а например пълномощник, то следва да се съберат доказателства за наличието на представителна власт.

Следва да се обърне внимание, че писменото потвърждение от получателя съгласно ППЗДДС трябва да потвърждава получаването на стоката на територията на държавата членка по местоназначението на стоката, а не да декларира, че стоката ще бъде транспортирана.

Тагове:

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: