Възможно ли лицата сключили договор за управление и контрол да ползват платен годишен отпуск? Отпускът тяхно право ли е или е необходимо неговото ползване да бъде уредено по друг законов ред?

Управителите, които извършват дейност на база сключен договор за управление и контрол /ДУК/ имат отношения с дружествата приравнени на трудовите, а не равни на тях. Тези договори се сключват на база Търговски закон и Закон за задълженията и договорите, а не на база Кодекс на труда. В следствие на това, за да може да се твърди правото на отпуск в определени размери, това право с неговите особености трябва да бъде договорено в договора между страните. Докато при трудовите договори правото на платен годишен отпуск произтича от Кодекса на труда и не е нужно специалното договаряне на такъв отпуск, при сключилите ДУК това трябва да бъде упоменато с отделна клауза в договора. Възможно е ако не сте договорили ползването на отпуск в първоначалният договор да направите това чрез анекс между страните.